Herziening tuchtrecht


Omdat de afgelopen tijd is gebleken dat het Tuchtrecht op een aantal punten niet duidelijk, minder werkbaar of door de actualiteit ingehaald is, zal er een herziening plaatsvinden van het Tuchtrecht in het Kynologisch Reglement. De Raad van Beheer is in samenspraak met oud-voorzitter en de huidige voorzitter van het Tuchtcollege, resp. mr. Pieter Rooijakkers en mr. Emile Gimbrère, tot een gewijzigde opzet van het tuchtrecht gekomen. Dit is vastgelegd in een concept (zie onderaan deze pagina).  

Het Tuchtrecht is taaie kost, daarom vond er op 26 januari een informatieavond plaats. Er werd besproken wat de wijzigingen behelzen en waarom hiervoor gekozen is. Tijdens de bijeenkomst was er veel ruimte voor discussie en vragen.

 

werkgroep

Het concept van het herziene Tuchtrecht dient als discussiestuk. Hierna wordt, wanneer nodig, een kleine werkgroep geformeerd, die zich over het concept zal buigen. Deze werkgroep zal het concept bekijken en advies uitbrengen. Indien een werkgroep wordt gevormd, zal Henk Wolters (lid van het Tuchtcollege en ervaren in dit soort processen) de bijeenkomsten ervan voorzitten. Tijdens een tweede informatieavond zal de werkgroep vervolgens zijn bevindingen rapporteren.

 

vaststelling

Zodra het stuk voldoende ‘rijp’ is, zal het worden geagendeerd voor een Algemene Vergadering. Indien het stuk niet voldragen genoeg is om te agenderen voor de AV van juni 2016, dan worden de wijzigingen van het Tuchtrecht en de daarbij behorende wijzigingen in de statuten geagendeerd voor de AV van eind 2016.

Concept tuchtrecht

Concept aanpassing tuchtrecht_jan2016.pdf