Normenmatrix en tuchtrecht

Op 1 juli 2020 is een nieuw tuchtrecht van kracht geworden. Daarin is opgenomen dat het leden van aangesloten verenigingen verboden is te fokken waarbij de regels van het VFR van die vereniging worden overtreden.


Sinds 1 juli 2020 is in het nieuwe tuchtrecht artikel VI.3 KR van kracht.

Daarin staat in art. VI.3 KR lid 2: 
Het is leden van Aangesloten Verenigingen verboden bij het fokken van rashonden in strijd te handelen met het bepaalde in de paragrafen 2 (fokregels), 3 (welzijnsregels) en 4 (gezondheidsregels, met uitzondering van de daarin genoemde diskwalificerende fouten, die geen betrekking hebben op gezondheidsaspecten waardoor de gezondheid en het welzijn van de nakomelingen in gevaar kunnen worden gebracht) van het door die Aangesloten Vereniging vastgestelde en door de Raad van Beheer goedgekeurde Verenigingsfokreglement.

Door de invoering van de normenmatrix kan slechts gedeeltelijk gecontroleerd worden of aan (een deel van) het VFR wordt voldaan.  
Niet alle rassen en niet alle onderdelen van een VFR zijn opgenomen in de normenmatrix vanaf de start. Wel is duidelijk dat bij het niet voldoen aan de normenmatrix tevens niet voldaan wordt aan het VFR.  

De tuchtrechterlijke controle vanuit de Raad van Beheer zal daarom pas actief starten als alle actief gefokte rassen ingeregeld zijn in de normenmatrix. 

Dit betekent dat tot die tijd alleen overtredingen van de paragrafen 2, 3 en 4 van het VFR door leden van een aangesloten vereniging die gemeld worden bij de Raad van Beheer voorgelegd worden aan het tuchtcollege.

De overtredingen van de regels van het BWG worden wel zoals gebruikelijk door de Raad van Beheer voorgelegd aan het tuchtcollege. 

Overzicht tuchtrecht - VFR - Normenmatrix

In bijgaand overzicht de verschillen zoals deze zijn ingeregeld in het reglement. 

Overzicht tuchtrecht - VFR - Normenmatrix (versie 26-11-2020)