Outcross en variëteitkruising

Indien dat voor de instandhouding van het ras in Nederland nodig is, bestaat de mogelijkheid om te komen tot outcross of variëteitkruisingen om de genenpool van het ras te verbreden. De betreffende rasvereniging(en) kunnen hiervoor een plan van aanpak indienen. Als er meerdere rasverenigingen zijn voor het betreffende ras moet dit plan van aanpak gezamenlijk door de rasverenigingen worden ingediend.


Het plan van aanpak dat een rasvereniging opstelt, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Om rasverenigingen op weg te helpen, hebben wij een checklist opgesteld.

plan van aanpak varieteitskruisingen checklist

plan van aanpak outcross checklist

 

Op outcross en variëteitkruisingen is artikel III.7 lid 3 en 4 KR, alsmede artikel III.14B KR van toepassing. Deze artikelen luiden als volgt: 

 

Artikel III.7 KR

1. In Bijlage G-0 van het N.H.S.B. kunnen worden ingeschreven:

a. met inachtneming van lid 2 van dit artikel kunnen honden die niet zijn ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding of in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding worden ingeschreven;

b. met inachtneming van lid 2 van dit artikel kunnen honden die niet voldoen aan artikel III.6, eerste lid onder b, uitsluitend omdat niet beide ouderdieren zijn geregistreerd  worden ingeschreven;

c. met inachtneming van lid 2 van dit artikel kunnen honden die naar kleur, vacht, grootte of oordracht tot een andere variëteitgroep behoren dan de ouders worden ingeschreven;

d. de honden waarvan de beide ouders zijn ingeschreven in onderdeel G-2 van een Voorlopig Register, mits zo nodig voldaan is aan artikel III.10.

2. Het bestuur van de Raad van Beheer beslist in overleg met de voor het Ras Aangesloten Rasverenging(en) of en onder welke voorwaarden de inschrijving als bedoeld in lid 1 letter a, b en c van dit artikel kan plaatsvinden. Daartoe moet(en) de voor het Ras Aangesloten Rasvereniging(en) een plan maken dat als basis dient voor de mogelijkheid te komen tot inschrijving in Bijlage G-0 van het N.H.S.B. Uitgangspunt voor een dergelijk plan is, dat het toestaan van inschrijving alleen zin heeft als dit leidt tot verbetering van het ras of een noodzakelijke verbreding van de fokbasis. 

3. De Raad van Beheer kan in bijzondere gevallen na overleg met de betrokken Rasvereniging(en) bepalen, dat honden waarvan de ouders wel tot eenzelfde Ras maar niet tot dezelfde Variëteitgroep behoren, in Bijlage G-0 van het N.H.S.B. dan wel in het N.H.S.B. zelf worden ingeschreven indien dat voor de instandhouding van dat ras of een of meer van die Variëteiten in Nederland gewenst is. Daarbij bepaalt de Raad van Beheer tevens volgens welke regels wordt beslist tot welke Variëteit de in te schrijven honden geacht worden te behoren.

4. De Raad van Beheer kan in zeer bijzondere gevallen na overleg met de betrokken Rasvereniging(en) bepalen, dat honden waarvan de ouders behoren tot twee of meer Rassen waarvan de standaards slechts in een enkel onderdeel verschillen, in Bijlage G-0 van het N.H.S.B. of in het N.H.S.B. zelf worden ingeschreven, indien dat voor de instandhouding van een of meer van die Rassen in Nederland gewenst is. Daarbij bepaalt de Raad van Beheer tevens volgens welke regels wordt beslist tot welk Ras de in te schrijven honden geacht worden te behoren.

5. In Bijlage G-1 van het N.H.S.B. kunnen worden ingeschreven:

a. honden die niet voldoen aan artikel III.6, eerste lid onder b, uitsluitend omdat niet de voorouders tot in de derde generatie maar alleen de ouders zijn geregistreerd;

b. de honden waarvan de ene ouder is ingeschreven in Bijlage G-0 en de andere ouder in één der Bijlagen of in het N.H.S.B.

6. In Bijlage G-2 van het N.H.S.B. kunnen worden ingeschreven:

a. honden die niet voldoen aan artikel III.6, eerste lid onder b, uitsluitend omdat niet de voorouders tot in de derde generatie maar alleen de ouders en de grootouders zijn geregistreerd;

b. de honden waarvan de ene ouder is ingeschreven in Bijlage G-1 en de andere ouder in Bijlage G-1, Bijlage G-2 of het N.H.S.B.

 

Artikel III. 14B KR

1. Conform het gestelde in de circulaire van de FCI van 17 oktober 1973 (nr. 36/1973) zijn kruisingen tussen verschillende variëteiten van eenzelfde ras niet toegestaan wanneer aan deze variëteiten een apart CACIB wordt toegekend.

2. In overeenstemming met het besluit van de Algemene Ledenvergadering van de FCI (1984, Acapulco Mexico) is een uitzondering op het eerste lid van dit artikel mogelijk en zijn variëteitkruisingen binnen een ras mogelijk onder de volgende voorwaarden:

a. De voor het ras bevoegde kennelclub bepaalt op welke wijze binnen een ras variëteitkruisingen mogen worden toegepast.

b. Voordat variëteitkruisingen mogen worden toegepast, moet de rasvereniging een plan maken dat als basis dient voor de mogelijkheid te komen tot variëteitkruisingen. Uitgangspunt voor een dergelijk plan is, dat het toestaan van variëteitkruisingen alleen zin heeft als dit leidt tot verbetering van het ras of een noodzakelijke verbreding van de fokbasis.

c. In principe zijn variëteitkruisingen tussen honden van één ras met verschillende haarkleur en haarvariëteit mogelijk.

d. Variëteitkruisingen tussen honden van één ras met verschillende maatvariëteiten is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan.

e. De haarvariëteit en haarkleur van de ouderdieren zal op de stamboom van de nakomelingen worden vermeld.

De variëteiten met verschillende CACIB’s waarvoor de FCI variëteitkruisingen onder bovenstaande voorwaarden toestaat, staan hieronder vermeld.

3. Het bestuur van de Raad van Beheer beslist na overleg met de voor het ras erkende rasvereniging of en onder welke voorwaarden de uitzondering van lid 2 van toepassing is.

4. Honden die voortkomen uit een kruising die niet is toegestaan, worden niet in het Nederlands Hondenstamboek ingeschreven.

 

Op grond van lid 1 van artikel III.7 KR (zie hierboven) kunnen ook – in bepaalde gevallen – honden zonder stamboom worden aangekeurd. Ook hiervoor dient een plan van aanpak te worden opgesteld.

plan van aanpak aankeuringen checklist

 

Plannen van Aanpak en Convenanten

Rasverenigingen die een aankeuring, variëteitskruising of een raskruising willen uitvoeren, dienen hiervoor een Plan van Aanpak in te dienen. Het bestuur bespreekt dit plan en keurt dit, mogelijk na aanpassingen, goed. Daarna is het mogelijk om de dieren en/of combinaties zoals beschreven in het plan te gebruiken in de fokkerij en voor de nakomelingen stambomen aan te vragen.

 

Aankeuringen

Aankeuringen worden georganiseerd door de verantwoordelijke rasvereniging(en). De rasvereniging(en) stuurt de gegevens van de aangekeurde honden naar de Raad van Beheer. De hond wordt dan  in de Bijlage G0 ingeschreven, tenzij anders vermeld.

Bij onderstaande rassen is een aankeuring mogelijk:

Ras

Opmerkingen/bijzonderheden

Rasvereniging(en)

Akita

Opmerking: Regels omtrent het fokken met/importeren van/gebruik van sperma van honden uit niet FCI-landen met uitzondering van het Vereniging Koninkrijk. Deze honden moeten worden aangekeurd. Indien er van een van de beide ouderdieren geen drie generatiestamboom aanwezig is, volgt inschrijving in een van de Bijlagen.

Nippon Inu

American Akita

Opmerking: Regels omtrent het fokken met/importeren van/gebruik van sperma van honden uit niet FCI-landen met uitzondering van het Vereniging Koninkrijk. Deze honden moeten worden aangekeurd. Indien er van een van de beide ouderdieren geen drie generatiestamboom aanwezig is, volgt inschrijving in een van de Bijlagen.

Nippon Inu

Australian Shepherd

ASCA reuen kunnen aangekeurd worden.

Australian Shepherd Association

Australian Shepherd Club Nederland

Hollandse Smous

 

Hollandse Smoushonden Club

Markiesje

 

Eerste Gezelschapshondenclub Nederland

Nederlandse Markiesjes Vereniging

Saarlooswolfhond

 

Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden 

Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden

Wetterhoun

 

Nederlandse Vereniging voor Stabij-& Wetterhounen

Zwitserse Witte Herdershond

 

Rasclub voor Zwitserse Witte Herders

Zwitserse Witte Herder Vereniging Nederland

 

Variëteitskruisingen

Met een goedgekeurd Plan van Aanpak is het mogelijk dat binnen een ras variëteitskruisingen plaatsvinden. De rasvereniging keurt een combinatie vooraf goed, tenzij anders vermeld. Stuur de  goedkeuring mee bij het indienen van de dekaangifte. Nakomelingen uit een variëteitskruising worden in de Bijlage of in het Hoofdstamboek ingeschreven.

Bij onderstaande rassen is een variëteitskruising mogelijk:

Ras

Opmerkingen/bijzonderheden

Rasvereniging(en)

Dashonden

Alleen toegestaan om honden te kruisen met dezelfde haarvariëteit.

Dwerg dashond teef mag gedekt worden door een Kaninchen dashond reu. Nakomelingen worden ingeschreven in het Hoofdstamboek.

Nederlandse Teckel Club

Hollandse Herder

Kruisen van langhaar x korthaar en ruwhaar x korthaar mogelijk. Nakomelingen in Bijlage G-0.

Nederlandse Herdershonden Club

Vereniging voor de Hollandse Herder

Mexicaanse Naakthond

Middenslag teef x kleine reu en grote teef x middenslag reu. Behoeft geen goedkeuring rasvereniging. Een reu van een grotere maat x teef van een kleinere maat is uitsluitend toegestaan indien het grootte verschil tussen de reu en teef minder is dan 25%. Alleen toegestaan met goedkeuring rasvereniging. Nakomelingen in het Hoofdstamboek.

Pekingees en Dwergspaniel Club

Peruaanse Naakthond

Middenslag teef x kleine reu en grote teef x middenslag reu. Behoeft geen goedkeuring rasvereniging. Een reu van een grotere maat x teef van een kleinere maat is uitsluitend toegestaan indien het grootte verschil tussen de reu en teef minder is dan 25%. Alleen toegestaan met goedkeuring rasvereniging. Nakomelingen in het Hoofdstamboek.

Pekingees en Dwergspaniel Club

 

Raskruisingen

Met een goedgekeurd Plan van Aanpak is het mogelijk dat raskruisingen plaatsvinden. Raskruisingen zijn alleen mogelijk na een goedkeuring van rasvereniging. Stuur deze goedkeuring mee bij het indienen van de dekaangifte. Nakomelingen worden in Bijlage G-0 ingeschreven tenzij anders vermeld.

Bij onderstaande rassen is een raskruising mogelijk:

Ras

Opmerkingen/bijzonderheden

Rasvereniging(en)

Petit Brabançon

Onderling kruisen van de Petit Brabançon, Griffon Belge en Griffon Bruxellois is mogelijk. Nakomelingen worden in het Hoofdstamboek ingeschreven.

Eerste Gezelschapshondenclub Nederland

Pekingees en Dwergspaniel Club

Griffon Belge

Onderling kruisen van de Petit Brabançon, Griffon Belge en Griffon Bruxellois is mogelijk. Nakomelingen worden in het Hoofdstamboek ingeschreven

Eerste Gezelschapshondenclub Nederland

Pekingees en Dwergspaniel Club

Griffon Bruxellois

Onderling kruisen van de Petit Brabançon, Griffon Belge en Griffon Bruxellois is mogelijk. Nakomelingen worden in het Hoofdstamboek ingeschreven

Eerste Gezelschapshondenclub Nederland

Pekingees en Dwergspaniel Club

Hollandse Smoushond

 

Hollandse Smoushonden Club

Ierse Rood-Witte Setter

Raskruising met Ierse Setter Rood mogelijk

Ierse Setter Club

Saarlooswolfhond

 

Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden

Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden

Wetterhoun

 

Nederlandse Vereniging voor Stabij-& Wetterhounen

Zwitserse Witte Herdershond

 

Rasclub voor Zwitserse Witte Herders

Zwitserse Witte Herder Vereniging Nederland