Besluiten Algemene Vergadering 17 juni 2023

Nieuwsbericht 19 juni 2023


BESLUITEN 59e ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BEHEER

Op zaterdag 17 juni 2023 vond de 59e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats bij MBO Aeres in Barneveld. 

Hieronder treft u de besluitenlijst.

 • 3. Notulen 58e AV 2022 - vastgesteld
 • 4.c Voorstel tot goedkeuring balans en staat van baten en lasten 2022 - aangenomen
 • 4.d Voorstel tot dechargeverlening bestuur - aangenomen
 • 6. Bestuursverkiezing - Jakko Broersma en Els Siebel zijn herbenoemd. Jack Alberts, Myriam Arends en Luciënne Decker zijn benoemd tot bestuurslid Raad van Beheer
 • 7.a Aanpassing artikel IV.44 KR – afschaffen minimale inschrijvingsaantallen KCM voor dubbel CAC - aangenomen
 • 7.b Aanpassingen hoofdstuk V KR – commissies, incl. toevoeging kleine sporten (art. V.73 KR m.u.v. waterwerk) - aangenomen
 • 7.c Aanpassing artikel 30 HR en 10 RvO – stemmen over personen (m.u.v. stemmen over bestuursleden RvB) - aangenomen
 • 7.d. Aanpassing artikel 13 HR – correcte verwijzingen - aangenomen
 • 7.e Aanpassing artikel VI.15 lid 3d KR – fokverbod i.p.v. inname stambomen - aangenomen
 • 7.f Aanpassing artikel 57 lid 4 en 6 Procesreglement Tuchtrecht (PRT) – inwerkingtreding uitspraak - aangenomen
 • 7.g Aanpassing hoofdstuk VII KR – termijnen besluiten, bezwaar en beroep - aangenomen
 • 7.h Aanpassing artikel V.6 en titel 2 van hoofdstuk V KR – reorganisatie ORWEJA 2.0 - aangenomen
 • 8a. Benoemd tot lid van de Geschillencommissie - mr. Denise Tomeij en mr. Sterre van der Hell
 • 7.a Initiatiefvoorstel Hovawart Rasvereniging Nederland – stamboomafgifte koppelen aan lidmaatschap erkende rasvereniging - verworpen
 • 8.a Stand van zaken normenmatrix – nieuwe opzet t.b.v. agendering en besluitvorming in december ’23
 • 8.b Stand van zaken huisvesting