Kandidaatstelling bestuur - online BAV 1 mei 2021

Nieuwsbericht 17 december 2020


Aan de verenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer

 

Geacht bestuur,

Op zaterdag 1 mei 2021 zal er een online Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) plaats vinden. De oproep voor deze BAV ontvangt u van ons in de 3e week van maart 2021.

Op de agenda van deze vergadering staan de volgende punten:

• goedkeuring van de notulen van de AV van 28 november 2020
• verkiezing van vijf nieuwe bestuursleden.

Om tot een goede kandidaatstelling te komen vraagt het bestuur u om vanuit uw vereniging en in uw netwerk mee te zoeken naar geschikte kandidaten voor de vijf openstaande posten binnen het bestuur van de Raad van Beheer. Het bestuur heeft er voor gekozen zelf geen voordracht op te maken wat betekent dat de kandidaten, conform art 12.4 van de statuten, uiterlijk 2 februari 2021 voorgedragen moeten worden door het vereiste aantal van minimaal
vijf aangesloten verenigingen.

U kunt hiervoor een kandidaatstellingsformulier opvragen bij het bestuurssecretariaat via m.snip@raadvanbeheer.nl. Tegelijkertijd dient de betrokken kandidaat een ondertekende verklaring mee te sturen waarin hij/zij de kandidaatstelling voor het bestuurslidmaatschap aanvaardt.

Het is de bedoeling u hiermee voor deze BAV een lijst met kandidaten te kunnen presenteren die reeds vanuit de leden draagvlak genieten.

Wij hopen dat u ons wilt ondersteunen bij het vinden van geschikte kandidaten voor het bestuur van de Raad van Beheer. Hoewel het bestuur zelf geen voordracht zal opmaken is het bestuur bereid met de kandidaten, desgewenst voorafgaand aan hun voordracht, een
informatief gesprek te hebben met betrekking tot de tijdsinvestering, verantwoordelijkheden en werkwijze binnen het bestuur van onze vereniging.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met kynologische groet,

Jakko Broersma | secretaris