Opzeggen partnership Fairdog

05-02-2021


OPZEGGING PARTNERSHIP FAIRDOG

De Raad van Beheer is, als overkoepelende organisatie voor de fokkerij van rashonden, de voortrekker geweest van het Fairfok-programma, dat in 2014 van start is gegaan. De Raad van Beheer heeft ruim 4 jaar lang deze samenwerking vanuit de branche vorm en inhoud gegeven. Hierdoor heeft de Raad van Beheer bij het ministerie en de partners de  verantwoorde fokkerij van stamboomhonden voor het voetlicht kunnen brengen en zo de belangen van onze achterban kunnen behartigen.

FairDog
In 2019 is een omvormingsproces gestart en begin 2020 is Fairfok omgevormd naar Fairdog. De Dierenbescherming heeft daarbij de voortrekkersrol van de Raad van Beheer uit Fairfok  overgenomen. De Raad van Beheer maakt samen met de KNMvD, het ECGG en de Dierenbescherming onderdeel uit van de stuurgroep van Fairdog. De uitgangspunten van Fairdog zijn breder getrokken dan het geval was bij Fairfok. Naast criteria voor de fokkerij van rashonden is er eindelijk ook aandacht voor de fokkerij van niet-rashonden en voor de handel en import. Doel is uiteindelijk het creëren van een handelsplatform met daarop betrouwbaar totaalaanbod van honden voor de consument.

De ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar hebben voor de Raad van Beheer niet de verwachte en gewenste voortgang laten zien. Wij realiseren ons dat wij daar zelf ook een rol in hebben, maar hebben in de huidige samenwerking niet de voortrekkersrol.

Wij zien een tendens waarin onze organisatievorm, onze verenigingen en de fokkerij van stamboomhonden niet op het begrip en de waardering kunnen rekenen die, naar onze mening, recht doet aan onze inspanningen. Binnen Fairdog worden regelmatig verantwoordelijkheden bij de rashondenfokkers gelegd, terwijl de problemen bij de ongeregistreerde honden en fokkers liggen. De doelen van Fairdog lijken daarbij soms tegenstrijdig: men wil meer aanbod van zorgvuldig gefokte honden, maar bemoeilijkt de fokkerij van zorgvuldig gefokte honden in Nederland.

De ontwikkelingen binnen onze eigen vereniging gaan gestaag verder. Met de invoering van IT4dogs hebben wij verdere stappen gezet in de registratie en de transparantie van de gegevens van álle rashonden. Via de website Dutch Dog Data is het mogelijk de afstamming, de nestgenoten en de nakomelingen van de hond te zien. Daarnaast zijn alle resultaten van gezondheidsonderzoeken terug te vinden van stamboomhonden geboren of geregistreerd na 1997.

Door de manier waarop wij samen met onze verenigingen en fokkers de fokkerij inrichten, door de 100% DNA-afstammingscontrole, de controle van pups en moederhonden, de verenigings-fokreglementen, de normenmatrix en alle verdere inspanningen en maatregelen in het (voorgenomen) gezondheidsbeleid, neemt de Raad van Beheer een duidelijke en heldere positie in binnen de sector. De Raad van Beheer is tot nu toe de enige organisatie in Nederland die op een dergelijke volledig transparante en professionele wijze de fokkerij van honden monitort.

Aanvraag aangesloten vereniging voor Fairdog
Recentelijk ontvingen wij via de stuurgroep van Fairdog een inschrijvingsverzoek van Cynophilia om stakeholder te worden binnen Fairdog. Dit verzoek is niet vooraf gedeeld of besproken met de Raad van Beheer. Wij hebben kort samengevat onderstaande motivatie afgegeven over de mogelijke deelname.
Allereerst heeft Cynophilia als lid van de Raad van Beheer al een positie binnen Fairdog. Binnen een democratische vereniging als de Raad van Beheer staat het leden, waaronder Cynophilia, vrij voorstellen in te dienen en kunnen zij hun advies en mening naar voren brengen. Daarnaast heeft Cynophilia bij hun aanvraag niet duidelijk gemaakt welke concrete inbreng zij zouden hebben en waar hun meerwaarde ligt voor Fairdog. 
De stemming omtrent de toelating van Cynophilia is voorgelegd aan de overige stakeholders en de uitslag van de stemming was uiteindelijk 6 voor toelating en 4 tegen. Door de overige stuurgroepleden en stakeholders is een motivatie afgegeven voor hun standpunt.


Stoppen samenwerking Fairdog
De Raad van Beheer heeft gemerkt dat een meerderheid van de partners in Fairdog het gevoerde beleid van de Raad van Beheer onvoldoende steunt.

De Raad van Beheer ziet dat er binnen Fairdog een ontwikkeling gaande is waarbij een ongelijk speelveld tussen stamboomhonden en niet-stamboomhonden ontstaat. Hierbij zullen de fokkers van stamboomhonden aan steeds meer regels moeten voldoen en blijft de ongeorganiseerde fokkerij en handel uit beeld en vrij uit gaan. Het lijkt er niet op dat er binnen Fairdog een draagvlak is waarbij de normen die voor de rashondenfokkerij gelden aan alle andere fokkers worden opgelegd. Denk daarbij aan de registratie van ouderdieren en grootouders, DNA-afstammingscontrole en screeningsonderzoeken waarvan de resultaten openbaar worden gemaakt.

Het bestuur heeft alles overwegende besloten om de samenwerking binnen Fairdog als partner te beëindigen. Wanneer er vanuit Fairdog advies gevraagd wordt zullen wij dat zo mogelijk geven.

Uiteraard zullen wij de samenwerking of overleggen met de afzonderlijke organisaties uit Fairdog daar waar het andere projecten of acties betreft blijven voortzetten of oppakken. Wij blijven als organisatie openstaan voor de contacten met de sector.

De doelstelling uit Fairdog van een goed aanbod van gezonde en sociale rashonden blijven wij onderschrijven als organisatie. Het bestuur heeft het volste vertrouwen in het door ons ingezette beleid en alle activiteiten die ontwikkeld worden vanuit de Raad van Beheer om de rashond in Nederland de positie te geven die recht doet aan de inzet van onze fokkers.

We sluiten graag af met onze missie die wij zullen blijven volgen: De Raad van Beheer draagt – als logisch aanspreekpunt en informatiepunt over alles wat raakt aan het fokken, aanschaffen en houden van rashonden – zorg voor een stevige maatschappelijke inbedding van gezonde, sociale honden met een goed welzijn in Nederland.