Reactie Raad van Beheer op verzamelbrief dierenwelzijn minister van LNV

Nieuwsbericht 06-02-2018


Met een positief gevoel hebben wij kennis genomen van de inhoud van de verzamelbrief dierenwelzijn van de Minister van LNV aan de Tweede Kamer. Een link naar het document is hieronder weergegeven.

Tijdens het congres Gemeenten en dieren waar wij bij aanwezig waren hadden wij al kennis kunnen nemen van een aantal van deze intenties. De inhoud sluit uitstekend aan bij de gesprekken die wij en de andere organisaties met het ministerie hebben gevoerd, en passen prima bij onze eigen visie. De Minister heeft de rasspecifieke benadering van haar voorganger niet overgenomen en zet in op een aantal andere instrumenten.
Wij kijken bijvoorbeeld uit naar het pakket aan instrumenten dat de minister met de gemeenten gaat ontwikkelen, waarbij we met name hopen op een verdere in- en aanvulling van het houderschapsverbod een onderwerp waar wij en onze partnerorganisaties al langer op aandringen. Het houderschapsverbod is nu nog alleen door de rechter op te leggen in samenhang met een straf. Het is wenselijk dat dit instrument ook onafhankelijk van een straf kan worden opgelegd en het zou de gemeenten steunen in hun aanpak als het houderschapsverbod ook als bestuurlijke maatregel kan worden opgelegd. De Raad van Beheer is het eens met de minister dat betrouwbare data over bijtincidenten nodig zijn.

De Minister heeft opdracht gegeven aan Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) voor het inzetten van het barrièremodel en het interventiekompas. Het barrièremodel brengt de hele keten in beeld en bepaald voor iedere stap in het proces welke maatregelen mogelijk zijn om de keten te doorbreken. Dit instrument is bijvoorbeeld ook ingezet op het gebied van bestrijding van drugscriminaliteit.
Het interventiekompas is een hulpmiddel om wegen te vinden om mensen te stimuleren zich aan de regels te houden, waarbij soms verrassende oplossingen worden gevonden.
Wij hebben onze hulp en input al aangeboden aan het CCV. Het barrièremodel is pas effectief als de hele keten in kaart wordt gebracht en maatregelen in iedere fase worden gedefinieerd, en in het traject van fokker tot verkoop hebben onze leden een grote expertise.

De Minister laat de verdere invulling van het beleid verder vooral bij de gemeenten. Naast deelname aan het eerder genoemde congres Gemeenten en dieren hebben wij deelgenomen aan bijeenkomsten met de gemeenten Amsterdam en Rotterdam om mee te helpen aan het formuleren en uitwerken van hun beleid. Wij beseffen dat het beleid van deze gemeenten niet overal nodig en toepasbaar zal zijn, maar hopen dat het toch een voorbeeld kan zijn voor andere gemeenten en we blijven onze expertise actief aanbieden waar nodig en gewenst.
Ook op het gebied van de cursussen lopen – mede vanuit de Fairfokgedachte om te komen tot gezonde en sociale honden - al initiatieven samen met onze partnerorganisaties en wij zullen graag ingaan op de uitnodiging van de Minister om een actieve rol te blijven spelen in de verankering van kennis en kunde en het invullen van de cursussen. In de voortgangsrapportage van Fairfok is nadrukkelijk benoemd dat in 2018 het accent mede op deze thematiek zal liggen.
Ook op het gebied van een verbeterde identificatie en registratie van honden, en het opzetten van een goede centrale registratie van bijtincidenten zullen wij graag onze expertise aanbieden.

Wij hopen dat ook de leden van de Tweede Kamer de waarde van de voorgestelde maatregelen herkennen en de Minister zullen steunen in haar plannen.

www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z01860&did=2018D03775

Voortgangsrapportage_Fairfok - publicatie LNV (februari 2018)