Statusupdate rapport fokken kortsnuitige honden

26-04-2019


Op 22 maart jl. publiceerde de Raad van Beheer haar standpunt over het recent verschenen rapport fokken met kortsnuitige honden. In het rapport wordt duidelijk gesproken over voorstellen voor de handhaving op de normen van het rapport. Dit hebben wij overgenomen in onze communicatie over het rapport.
Inmiddels is het rapport gepubliceerd in de Staatscourant. Aangezien de resultaten van het onderzoek een uitwerking zijn van bestaande regelgeving is het mogelijk dat na publicatie in de staatscourant de NVWA de criteria voor de controle en handhaving gaat inzetten.


Begin mei heeft de Raad van Beheer een gesprek met het Ministerie om de inhoud en de gevolgen van het rapport voor de betrokken rassen te bespreken. Wij kunnen u tevens melden dat enkele rasverenigingen van kortsnuitige rassen het initiatief hebben genomen om na afstemming met de Raad van Beheer in gesprek te gaan met het Ministerie en hen de vraag te stellen hoe om te gaan met het rapport in relatie tot een verantwoorde fokkerij van de rassen die zij vertegenwoordigen. 

Op basis van de normen uit het rapport zou geconcludeerd kunnen worden dat het fokken met bepaalde kortsnuitige rassen leidt tot normoverschrijdingen en daarmee tot overtredingen van artikel 2.6, lid 2 van de Wet dieren i.v.m. artikel 3.4 van het besluit Houders van dieren. 

Dit is als algemene norm onwenselijk binnen de huidige populatie. Binnen de fokkerij, vanuit enkele rasverenigingen en ook vanuit de Raad van Beheer, wordt nationaal en internationaal een duidelijke koers gekozen op het gebied van bevordering van de gezondheid binnen rashonden populaties. We vinden dat er met de gezonde honden van deze rassen die vrij zijn van welzijnsbeperkende aandoeningen en raskenmerken gefokt moet kunnen worden.

De Raad van Beheer wil samen met de betreffende rasverenigingen en fokkers onze verantwoordelijkheid nemen voor de honden die via onze stamboomprocedure gefokt worden. Wel verwachten wij van de overheid dat zij haar verantwoordelijkheid oppakt richting de niet-rashonden en de import van deze dieren om te komen tot een level playing field. Daarnaast gaan wij er vanuit dat de overheid het beleid ook internationaal zal verdedigen. Wij zullen dit in onze overleggen met de overheid duidelijk naar voren brengen.

In de voortgangsrapportage Fairfok (2019) geeft de Raad van Beheer aan hoe we met elkaar goede stappen in de fokkerij kunnen maken. Zo zijn er al regels actief en zijn er vervolgplannen voor het toepassen van outcross, fokken met look-alikes en voor verplichte gezondheidsonderzoeken omschreven. Hopelijk kunnen wij op korte termijn nog extra mogelijkheden bieden in bovenstaande procedures binnen de fokkerij. De Raad van Beheer is positief over de initiatieven die binnen sommige rassen al worden genomen omtrent het doen van proefkruisingen. Vanuit de werkgroep fokkerij en gezondheid worden deze plannen mede voorbereid voor besluitvorming door de leden.  

De Raad van Beheer zal tijdens het gesprek met het Ministerie aangeven op korte termijn een informatieavond te willen organiseren over de fokkerij van kortsnuitige rassen in Nederland. Daarbij vinden wij het nadrukkelijk van belang dat ook de beleidsmakers en handhavers aanwezig zijn.