Update kortsnuiten 10 juli 2020

10-07-2020


Zoals eerder is gecommuniceerd heeft de Raad van Beheer voor 12 kortsnuitige rassen de stamboomafgifte moeten reglementeren op basis van de door de overheid gestelde wettelijke vereisten.

 

Dat heeft bij een aantal van de betrokken rasverenigingen tot weerstand geleid, onder meer omdat de door de overheid gestelde normen naar het oordeel van de verenigingen een algemeen karakter dragen en te weinig rasspecifiek zijn.

 

Wij kunnen nu melden dat nadere gesprekken met de betreffende verenigingen hebben geleid tot het maken van afspraken waarbij de verenigingen voor hun rassen inbreng kunnen hebben voor de toekomstige fokkerij. Daartoe zullen per ras convenanten worden uitgewerkt waarin de specifieke gezondheidsaspecten zullen worden behandeld en voorzien van vereisten voor een op gezondheid en welzijn gerichte fokkerij. De modernste en laatste onderzoeks- en screeningsmethoden zullen worden meegenomen.

 

De Raad van Beheer zal daar samen met de verenigingen per ras zorg aan besteden en de vereisten specifiek in de convenanten gaan opnemen, waarna het bestuur de convenanten die gereed zijn kan gaan goedkeuren, met als streefdatum 1 oktober 2020.

 

Uiteraard zal een juridische toets ook onderdeel van de behandeling worden, want met de convenanten zal niet contrair de wet gewerkt kunnen worden.

 

Na afronding van dit proces zal de Raad van Beheer voor die rassen waar de fokkerij overeenkomstig de betreffende convenanten heeft plaatsgevonden weer stambomen kunnen afgeven aan de nakomelingen.

 

Deze ontwikkeling past goed bij het streven om te staan voor de fokkerij van gezonde dieren, een belang dat ons allen raakt en een doel dat wij alleen in de vorm van een goede en vertrouwensvolle samenwerking tussen alle betrokkenen kunnen bereiken.