FAQ Normenmatrix


UPDATE 15-6-2021

Wij hebben onze leden via een mailing geïnformeerd dat de Algemene Vergadering (AV) van 26 juni 2021 is verplaatst naar 16 oktober 2021. Voor de volledigheid delen wij deze informatie ook op deze pagina. Zoals hieronder is beschreven is de uiteindelijke ingangsdatum van de normenmatrix afhankelijk van de keuze van de leden tijdens de AV. Zodra er meer bekend is zullen wij dit communiceren.

-------------------------------  

UPDATE 13-4-2021:
In verband met de ingediende iniatiefvoorstellen voor aanpassing van de normenmatrix is de 
ingangsdatum van de normenmatrix verzet. 

De start van de normenmatrix zal dus niet per 1 mei 2021 zijn.

De besluitvorming over de voorstellen is aan de leden tijdens de AV van 26 juni 2021. De uiteindelijke ingangsdatum van de normenmatrix is afhankelijke van de keuze van de leden tijdens de AV en zullen wij uiteraard daarna direct communiceren via onze gebruikelijke kanalen.

-----------------

Er zijn nu 100 rassen opgenomen per 1 MEI 2020. Wanneer worden de andere rassen in de normenmatrix opgenomen?  

De huidige 100 rassen die zijn ingeregeld zijn rassen waarvan de normen aangeleverd zijn door de rasverenigingen en waarover er overeenstemming was.

Voor de rassen die nog niet zijn ingeregeld kan het volgende gelden:

  • Er zijn rassen waarvoor er geen rasvereniging is omdat dit ras niet of vrijwel niet in Nederland wordt gefokt.
  • Er zijn rassen waar nog geen normen zijn aangeleverd door een of meerdere rasverenigingen.
  • Er zijn rassen waar de normen zijn aangeleverd maar waar er nog geen overeenstemming is over de normen. Dit kan zijn doordat er meerdere rasverenigingen zijn waardoor overleg nodig is.


Traject bepaling normenmatrix
Het traject om de normen voor een ras in te regelen vraagt tijd.
Er moet eerst akkoord zijn over de normen die gaan gelden. Hierbij is afstemming nodig met de rasvereniging(en) en is het mogelijk dat de commissie gezondheid om advies gevraagd wordt.

Na akkoord moeten de normen omgezet worden naar IT-regels zodat het systeem kan controleren of de combinatie van ouderdieren voldoet aan de normen. Dit moet gebouwd worden, getest worden en als het testen uiteindelijk goed gaat kan het vanuit ‘test’ naar ‘live’ gezet worden. Dit duurt in totaal meerdere weken van akkoord normen naar live in het systeem.

In de prioritering hebben we bepaald dat de numeriek grotere rassen nu als eerste aan de beurt zijn. Doelstelling is dat vóór medio 2021 de normen voor de top 10 rassen ingeregeld zijn. Daarvoor zijn we afhankelijk van de overeenstemming tussen meerdere rasverenigingen. Afhankelijk hoeveel tijd deze rassen gaan kosten wordt er daarna gekeken om de overige rassen in te regelen. Voor de overige rassen is nu niet aan te geven wanneer de normenmatrix update voor hen gaat gelden.

Hoe worden de normen bepaald voor de rassen waarvoor geen rasvereniging is in Nederland?

Deze rassen zonder rasverenging worden veelal niet of heel sporadisch gefokt in Nederland. De prioriteit voor het inregelen van de normen voor deze rassen is daarom lager. Eerst zijn de meest voorkomende rassen aan de beurt.

We doen hierbij onderzoek naar geregistreerde aandoeningen voor het ras en kijken wat voor screeningsonderzoeken mogelijk zijn.
We kijken daarbij ook naar het fokbeleid zoals dat gevoerd wordt in het land van herkomst.
Indien er fokkers zijn met ervaring binnen deze rassen dan nodigen wij hen graag uit om informatie en suggesties hierover met ons te delen.

Sommige rassen beperken de inteelt door neef of oom uit te sluiten. Hoe weet je wat nog geldig is? 

Per 1 december 2020 is het niet meer toegestaan om een teef te laten dekken door haar halfbroer (BWG art VIII.2). Dit geldt voor alle rassen. 

Sommige rassen geven ook aan dat de teef niet gedekt mag worden door haar neef of door haar oom. Dit is rasspecifiek ingeregeld, daarbij staat bij de normenmatrix vermeld wat ermee bedoeld wordt. Bijvoorbeeld: Neef is zowel de zoon van een nestgenoot als de zoon van een nestgenoot van de ouder, oom is de zoon van de grootouders, etc.

 

 

Meer vragen en antwoorden volgen later. 

Heeft u een vraag over de Normenmatrix die niet beantwoord wordt in onze informatie op de pagina's Normenmatrix stuurt u dan een mail naar info@raadvanbeheer.nl