Nieuw KR per 01-01-2019

Nieuwsbericht 27-12-2018


Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 oktober jl. is het voorstel tot aanpassing van de termijnen voor het indienen van een initiatiefvoorstel en een amendement aangenomen.

Wijziging artikel 13 lid 1 HR: Iedere Aangesloten Vereniging oefent, alleen of tezamen met andere Aangesloten Verenigingen, haar Recht van Initiatief uit door het voorleggen van voorstellen aan de Algemene Vergadering . Deze voorstellen dienen uiterlijk 20 weken voorafgaand aan de Algemene Vergadering bij het Bestuur te worden ingediend dan wel conform artikel 29 lid 4 van dit Huishoudelijk Reglement te zijn geagendeerd voor de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Wijziging artikel 2 lid 1 RvO: Amendementen als bedoeld in artikel 13, lid 5, van het Huishoudelijk Reglement kunnen worden ingediend tot drie weken vóór de dag waarop de Algemene Vergadering zal worden gehouden. Binnen één week na het verstrijken van deze termijn zendt het Bestuur alle ingediende amendementen toe aan de Aangesloten Verenigingen en aan de Rasgroepen en Rayons.

Klik op de link om naar de pagina over het Kynologisch Reglement te gaan.