Lidmaatschap van de Raad van Beheer

De Raad van Beheer is een vereniging van verenigingen. Dit betekent dat onze leden verenigingen zijn: rasverenigingen, kynologenclubs of bijzondere verenigingen. Er zijn meer dan 300 verenigingen lid van ons. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 100.000 mensen. De verenigingen bepalen via de Algemene Vergadering het beleid van de Raad van Beheer. Daarmee hebben de verenigingen een grote invloed op alles rondom het houden van honden. Hier lees je hoe je als vereniging lid van de Raad van Beheer kunt worden.


Waarom lid worden van de Raad van Beheer

Overweeg je om als vereniging lid te worden van de Raad van Beheer, dan is het goed om in de afweging mee te nemen wat je als lid van de Raad van Beheer mag verwachten. Hieronder noemen we een aantal dingen waarop je mag rekenen als lid, maar natuurlijk zijn er nog meer.

Als lid van de Raad van Beheer oefen je rechtstreeks invloed uit op ons beleid. Als lid mag je niet alleen stemmen op de Algemene Vergaderingen, maar kun je ook amendementen en initiatiefvoorstellen indienen.

Met een speciaal logo kun je laten zien dat je lid bent van de Raad van Beheer. Hiermee kun je je onderscheiden van verenigingen die geen lid van ons zijn. Uiteraard vermelden wij je vereniging op deze website en verwijzen wij de meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar van onze site door naar de verschillende verenigingen die lid van ons zijn. Natuurlijk verwijzen we ook tijdens de evenementen waarop wij aanwezig zijn – tentoonstellingen, Animal Event etc. – geïnteresseerden door naar onze leden en promoten wij de kynologie. Wist je dat we er ook voor zorgen dat ieder jaar een aantal rasverenigingen onder heel gunstige condities op Animal Event aanwezig kan zijn?

Het lidmaatschap heeft ook andere voordelen. Zo kun je tegen geringe kosten allerlei materialen, zoals folders, bestellen. Ook stellen we bepaalde gegevens beschikbaar voor onze leden; vaak is hiervoor met het oog op de Wet bescherming persoonsgegevens een convenant voor nodig. Via de bestaande overlegstructuren kom je gemakkelijk in contact met andere verenigingen en kun je kennis en ervaring uitwisselen. En natuurlijk kun je zelf actief meedoen aan de ‘Dag van de Hond’ die jaarlijks meer dan 7.000 bezoekers krijgt; je ontvangt de promotiematerialen daarvan gratis van ons.

Als het om honden gaat, is de Raad van Beheer een belangrijke gesprekspartner voor andere organisaties, zoals de overheid, andere belangenorganisaties, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de media. De Raad van Beheer staat voor gezonde en sociale honden en behartigt de belangen van zijn leden in de overleggen die hij met andere partijen heeft.

 

Procedure om lid te worden 

Wil je lid worden van de Raad van Beheer, kijk dan eerst aan welke voorwaarden je als vereniging moet voldoen. De voorwaarden vind je in de statuten (artikelen 3 tot en met 7) en in het Huishoudelijk Reglement (vanaf artikel 5), deze vind je in het Kynologisch Reglement. Daarin staat bijvoorbeeld dat de vereniging bij Notariële Akte moet zijn opgericht en ingeschreven moet zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook staat daar dat je de samenstelling van het bestuur moet opgeven; dit is inclusief alle actuele adresgegevens.

voorwaarden lidmaatschap

 

Voorbeeldtekst die de vereniging kan gebruiken om haar verhouding met de Raad van Beheer te beschrijven in haar statuten

 

  1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
  2. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
  3. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
  4. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Heb je alle stukken die je mee moet sturen met de aanvraag om lid te worden in orde, dan stuur je je aanvraag naar de Raad van Beheer. Wij laten je weten dat we de aanvraag  ontvangen hebben en geven het ook aan als er nog stukken missen. Is alles compleet, dan bespreekt het bestuur de aanvraag in zijn eerstvolgende bestuursvergadering. Het bestuur vergadert in principe iedere maand.

Het bestuur neemt een principebesluit over de aanvraag. Is het bestuur positief over de aanvraag, dan moeten wij de belanghebbenden horen (artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement). Zij mogen bezwaar maken en moeten dat binnen vier weken doen. Uiteraard informeren we je hierover.

Als de termijn om bezwaar te maken verstreken is, komt de aanvraag opnieuw terug bij het bestuur. Het bestuur bespreekt eventuele bezwaren en neemt daarna een definitief besluit.

Als het bestuur positief besluit, ontvang je van ons een toetredingsovereenkomst. Zodra wij de toetredingsovereenkomst ondertekend ontvangen hebben, bevestigen wij het lidmaatschap officieel. Je ontvangt dan ook een informatiepakket met handige informatie. 

Meestal duurt het zo’n twee tot drie maanden voordat de procedure is afgerond. Heb je bij het voorbereiden van de aanvraag of in de tussentijd vragen, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder. 

 

Criteria behoud lidmaatschap

Regels ter uitvoering van artikel 7 lid 2 onder a van de Statuten juncto artikel 6 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement, vastgesteld door het bestuur d.d. 18 februari 2020, inwerking getreden op 1 maart 2020.

In de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer is geregeld aan welke eisen een vereniging bij een aanvraag om toetreding tot de vereniging Raad van Beheer dient te voldoen. 

Daarnaast is statutair vastgelegd, dat aan een vereniging het lidmaatschap kan worden opgezegd indien de betrokken vereniging, dit ter uitsluitende beoordeling van het Bestuur, niet langer of op onvoldoende wijze werkzaam is op kynologisch gebied en/of heeft opgehouden te voldoen aan de voorwaarden zoals deze bij de toetreding zijn gesteld. 

Om de aangesloten verenigingen duidelijk te maken op welke wijze het bestuur invulling geeft aan “het niet langer of op onvoldoende wijze werkzaam is op kynologisch gebied” zijn onderstaande criteria vastgesteld. 

Van het niet langer of op onvoldoende wijze werkzaam zijn op kynologisch gebied zal sprake zijn indien één of meer van onderstaande situaties bij de betreffende vereniging wordt geconstateerd:

  • de vereniging verzuimt om de jaarstukken jaarlijks vast te stellen en houdt niet minstens één maal per jaar een Algemene Vergadering;
  • de vereniging organiseert minder dan twee kynologische activiteiten per jaar, zoals daar zijn een fokkersbijeenkomsten, jonge hondendagen, aankeuringsdagen, (kamp)clubmatches, wedstrijden, proeven, gedragstesten, werkhondendagen, jachttraining, doedagen, trimdemonstraties, vachtverzorging, wandelingen, gedrag en gehoorzaamsheidsactiviteiten, flyball, doggy dance, agility, lezingen, kennissessies, ect. 
  • de vereniging communiceert niet met vaste regelmaat met haar leden door middel van een actuele website, clubbladen, periodieke nieuwbrieven enz.
  • de vereniging overtreedt de relevante wet- en regelgeving, de statuten en/of reglementen van de Raad van Beheer;
  • de vereniging verzuimt actief invulling te geven aan het door de Algemene Vergadering vastgestelde beleid;
  • de vereniging – ingeval de vereniging gebonden is aan een of meer Verenigingsfok-reglement(en) – verzuimt om dat verenigingsfokreglement actief naar haar leden/fokkers te handhaven en sanctioneren; 

Ingeval bij het bestuur twijfel is ontstaan omtrent de vraag of een vereniging (nog) wel in voldoende mate werkzaam is op kynologisch gebied, zal aan de betreffende vereniging een opgave worden gevraagd van de verenigingsactiviteiten die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De Raad van Beheer verstrekt de vereniging daartoe een digitaal formulier waar de betreffende activiteiten in kunnen worden aangegeven. 

Indien uit de opgave blijkt dat de vereniging in onvoldoende mate werkzaam is op kynologisch gebied, zal de vereniging een termijn van ten hoogste één jaar worden geboden om aan te tonen dat alsnog aan de eisen wordt voldaan. Indien na afloop van deze termijn de vereniging niet kan aantonen in voldoende mate werkzaam te zijn op kynologisch gebied, zal het bestuur van de Raad van Beheer het lidmaatschap van de betreffende vereniging opzeggen.