Lidmaatschap van de Raad van Beheer

De Raad van Beheer is een vereniging van verenigingen. Dit betekent dat onze leden verenigingen zijn: rasverenigingen, kynologenclubs of bijzondere verenigingen. Er zijn meer dan 300 verenigingen lid van ons. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 100.000 mensen. De verenigingen bepalen via de Algemene Vergadering het beleid van de Raad van Beheer. Daarmee hebben de verenigingen een grote invloed op alles rondom het houden van honden. Hier lees je hoe je als vereniging lid van de Raad van Beheer kunt worden.


Waarom lid worden van de Raad van Beheer

Overweeg je om als vereniging lid te worden van de Raad van Beheer, dan is het goed om in de afweging mee te nemen wat je als lid van de Raad van Beheer mag verwachten. Hieronder noemen we een aantal dingen waarop je mag rekenen als lid, maar natuurlijk zijn er nog meer.

Als lid van de Raad van Beheer oefen je rechtstreeks invloed uit op ons beleid. Als lid mag je niet alleen stemmen op de Algemene Vergaderingen, maar kun je ook amendementen en initiatiefvoorstellen indienen.

Met een speciaal logo kun je laten zien dat je lid bent van de Raad van Beheer. Hiermee kun je je onderscheiden van verenigingen die geen lid van ons zijn. Uiteraard vermelden wij je vereniging op deze website en verwijzen wij de meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar van onze site door naar de verschillende verenigingen die lid van ons zijn. Natuurlijk verwijzen we ook tijdens de evenementen waarop wij aanwezig zijn – waaronder tentoonstellingen – geïnteresseerden door naar onze leden en promoten wij de kynologie.

Het lidmaatschap heeft ook andere voordelen. Zo kun je tegen geringe kosten allerlei materialen, zoals folders, bestellen. Ook stellen we bepaalde gegevens beschikbaar voor onze leden; vaak is hiervoor met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming een convenant voor nodig. Via de bestaande overlegstructuren kom je gemakkelijk in contact met andere verenigingen en kun je kennis en ervaring uitwisselen. En natuurlijk kun je zelf actief meedoen aan de ‘Dag van de Hond’ die jaarlijks meer dan 7.000 bezoekers krijgt; je ontvangt de promotiematerialen daarvan gratis van ons.

Als het om honden gaat, is de Raad van Beheer een belangrijke gesprekspartner voor andere organisaties, zoals de overheid, andere belangenorganisaties, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de media. De Raad van Beheer staat voor gezonde en sociale honden en behartigt de belangen van zijn leden in de overleggen die hij met andere partijen heeft.

 

Procedure om lid te worden 

Wil je lid worden van de Raad van Beheer, kijk dan eerst aan welke voorwaarden je als vereniging moet voldoen. De voorwaarden vind je in de statuten (artikelen 3 tot en met 7) en in het Huishoudelijk Reglement (vanaf artikel 5), deze vind je in het Handboek Statuten & Reglementen. Daarin staat bijvoorbeeld dat de vereniging bij Notariële Akte moet zijn opgericht en ingeschreven moet zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook staat daar dat je de samenstelling van het bestuur moet opgeven; dit is inclusief alle actuele adresgegevens.

Onderdeel van de procedure is dat de belanghebbenden – dat zijn de aangesloten verenigingen – worden gehoord. Zij worden in de gelegenheid gesteld om eventueel bezwaren in te dienen.

 

voorwaarden om lid te worden

De Raad van Beheer is een vereniging van verenigingen.

Lid van de Raad van Beheer zijn de Nederlandse rasverenigingen, regionale verenigingen (Kynologen Clubs) en een aantal verenigingen met een gespecialiseerde doelstelling.

Voor informatie over de aangesloten leden zie de knop 'Zoek een vereniging'.

De Raad is aangesloten bij de Fédération Cynologique Internationale (FCI), een overkoepelende organisatie op internationaal niveau. Dit betekent dat de Raad van Beheer de regelgeving van de FCI, voor zover niet in strijd met landelijke wet- en regelgeving, volgt.

 

Lid worden

Om lid te kunnen worden van de Raad van Beheer moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het grootste gedeelte van deze voorwaarden staan omschreven in de statuten art. 3 t/m 7 en het Huishoudelijk Reglement artikel 5 e.v.

U kunt het volledige Reglement downloaden op de pagina 'Regelgeving' onder ‘Over ons’.

Leest u deze voorwaarden eerst goed door voordat u een aanvraag tot lidmaatschap indient!

Verder is er besloten dat de naam van een nieuwe vereniging een zodanig onderscheidend vermogen dient te hebben, dat de kans op verwarring met reeds aangesloten verenigingen zo klein mogelijk is, dit naar het oordeel van het bestuur.

Het is in ieder geval toegestaan het ras dat de vereniging vertegenwoordigt te noemen in de naam van de vereniging. Wanneer slechts sprake is van een wijziging van de volgorde van woorden wordt dat als onvoldoende onderscheidend beschouwd.

Onderstaand enkele artikelen uit het KR verder toegelicht. De schuingedrukte tekst is een uitleg of verdere verklaring van de voorwaarden uit de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Enkele Voorwaarden toegelicht

Voor alle verenigingen (zowel ras- als regionale verenigingen)

Art. 3 statuten: 'Slechts verenigingen op kynologisch gebied kunnen als lid van de Raad van Beheer worden toegelaten. Een vereniging die in geografisch en/of functioneel opzicht een voldoende breed terrein van de Kynologie bestrijkt, kan als vereniging op kynologisch gebied worden aangemerkt.

Verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid kunnen geen lid zijn.'

--> Vrij vertaald: U dient als kynologische vereniging bij Notariële Akte opgericht te zijn en geregistreerd te staan en een inschrijving te hebben in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Andere rechtsvormen zoals verenigingen met beperkte bevoegdheid, stichtingen, VOF, BV, etc, kunnen geen lid zijn.

Art 5 HR: 'Een verzoek om als lid te worden toegelaten en aldus de status van “Aangesloten Vereniging” te verwerven wordt door de kynologische vereniging bij het Bestuur (van de Raad van Beheer) ingediend onder overlegging van:

a. een door voorzitter en secretaris gewaarmerkt (= getekend) exemplaar van de notulen van de vergadering, waarin besloten werd het lidmaatschap van de Raad van Beheer aan te vragen;--> spreekt voor zich.

b. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging in tweevoud;

--> Voor advies hierover en de registratie hiervan kunt u het beste contact opnemen met een notaris.

c. het ontwerp voor de wijziging van statuten en huishoudelijk reglement, waartoe eventueel in verband met het verzoek om aansluiting werd besloten, eveneens in tweevoud;

--> Voor advies hierover en de registratie hiervan kunt u het beste contact opnemen met een notaris. Een voorbeeld van artikelen die de verhouding tot de Raad van Beheer regelen staan hieronder.

d. een opgave van de samenstelling van het bestuur;

--> Dit dient inclusief alle actuele adresgegevens te zijn. Denkt u ook aan de actuele vermelding hiervan bij de registratie bij Notariële Akte en Kamer van Koophandel.

e. het aantal stemgerechtigde leden van de vereniging;

 

Voorbeeldtekst 'Verhouding tot Raad van Beheer'

M.b.t. artikel 5 lid 1 onder c, HR kan onderstaande voorbeeldtekst gebruikt worden:

 

Verhouding tot de Raad van Beheer

1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

2. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.

3. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.

4. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Minimum aantal leden

Voor alle verenigingen die lid wensen te worden van de Raad van Beheer geldt een minimum van 50 stemgerechtigde leden. Voor rasvereniging geldt daarnaast onderstaande.

 

Voor rasverenigingen

HR Artikel 6, 1.d: Dit heeft betrekking op minimum aantal leden. Dit is afhankelijk van het gemiddeld aantal ingeschreven honden in het NHSB de drie jaren voorafgaand aan de datum van aanvraag. Voor elke nieuwe rasvereniging is dat 10% van het aantal ingeschreven honden per jaar met een minimum van 50 leden. Vrij vertaald: als het een ras is met gemiddeld minder dan 500 inschrijvingen per jaar over afgelopen 3 jaar, dan geldt een minimum van 50 leden. Is het een ras (of rassen) met een groot aantal inschrijvingen per jaar, dus gemiddeld meer dan 500 inschrijvingen per jaar, over de afgelopen 3 jaar, dan moet men minimaal 10% van dat gemiddelde aan leden hebben. Voor een overzicht van het aantal inschrijvingen per jaar over de afgelopen jaren zie pagina 'NHSB inschrijvingen' onder de knop 'Fokken met je hond'.

 

Verenigingsfokreglement (VFR): aantoonbaar schriftelijk stuk waarin regels worden gesteld ter bevordering van het fokken van gezonde honden in een omgeving waarin honden volgens de binnen de Raad van Beheer geldende normen gehouden en opgevoed moeten worden. Deze regels mogen niet in strijd zijn met de 'international breedingrules' van de F.C.I. en de nationale wet- en regelgeving, en dienen openbaar gemaakt te worden. 

 

Voorbeeldtekst die de vereniging kan gebruiken om haar verhouding met de Raad van Beheer te beschrijven in haar statuten

 

 1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
 2. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
 3. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
 4. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Heb je alle stukken die je mee moet sturen met de aanvraag om lid te worden in orde, dan stuur je je aanvraag naar de Raad van Beheer. Wij laten je weten dat we de aanvraag  ontvangen hebben en geven het ook aan als er nog stukken missen. Is alles compleet, dan bespreekt het bestuur de aanvraag in zijn eerstvolgende bestuursvergadering. Het bestuur vergadert in principe iedere maand.

Het bestuur neemt een principebesluit over de aanvraag. Is het bestuur positief over de aanvraag, dan moeten wij de belanghebbenden horen (artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement). Zij mogen bezwaar maken en moeten dat binnen vier weken doen. Uiteraard informeren we je hierover.

Als de termijn om bezwaar te maken verstreken is, komt de aanvraag opnieuw terug bij het bestuur. Het bestuur bespreekt eventuele bezwaren en neemt daarna een definitief besluit.

Als het bestuur positief besluit, ontvang je van ons een toetredingsovereenkomst. Zodra wij de toetredingsovereenkomst ondertekend ontvangen hebben, bevestigen wij het lidmaatschap officieel. Je ontvangt dan ook een informatiepakket met handige informatie. 

Meestal duurt het zo’n twee tot drie maanden voordat de procedure is afgerond. Heb je bij het voorbereiden van de aanvraag of in de tussentijd vragen, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder. 

 

Criteria behoud lidmaatschap

Regels ter uitvoering van artikel 7 lid 2 onder a van de Statuten juncto artikel 6 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement, vastgesteld door het bestuur d.d. 18 februari 2020, inwerking getreden op 1 maart 2020. Deze regels zijn voor het laatst aangepast per 1 januari 2022.

In de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer is geregeld aan welke eisen een vereniging bij een aanvraag om toetreding tot de vereniging Raad van Beheer dient te voldoen. 

Daarnaast is statutair vastgelegd, dat aan een vereniging het lidmaatschap kan worden opgezegd indien de betrokken vereniging, dit ter uitsluitende beoordeling van het Bestuur, niet langer of op onvoldoende wijze werkzaam is op kynologisch gebied en/of heeft opgehouden te voldoen aan de voorwaarden zoals deze bij de toetreding zijn gesteld. 

Om de aangesloten verenigingen duidelijk te maken op welke wijze het bestuur invulling geeft aan “het niet langer of op onvoldoende wijze werkzaam is op kynologisch gebied” zijn onderstaande criteria vastgesteld. 

Van het niet langer of op onvoldoende wijze werkzaam zijn op kynologisch gebied zal sprake zijn indien één of meer van onderstaande situaties bij de betreffende vereniging wordt geconstateerd:

 • de vereniging verzuimt om de jaarstukken jaarlijks vast te stellen en houdt niet minstens één maal per jaar een Algemene Vergadering;
 • de vereniging organiseert minder dan twee kynologische activiteiten per jaar, zoals daar zijn een fokkersbijeenkomsten, jonge hondendagen, aankeuringsdagen, (kamp)clubmatches, wedstrijden, proeven, gedragstesten, werkhondendagen, jachttraining, doedagen, trimdemonstraties, vachtverzorging, wandelingen, gedrag en gehoorzaamsheidsactiviteiten, flyball, doggy dance, agility, lezingen, kennissessies, ect. 
 • de vereniging communiceert niet met vaste regelmaat met haar leden door middel van een actuele website, clubbladen, periodieke nieuwbrieven enz.
 • de vereniging overtreedt de relevante wet- en regelgeving, de statuten en/of reglementen van de Raad van Beheer;
 • de vereniging verzuimt actief invulling te geven aan het door de Algemene Vergadering vastgestelde beleid;
 • de vereniging – ingeval de vereniging gebonden is aan een of meer Verenigingsfok-reglement(en) – verzuimt om dat verenigingsfokreglement actief naar haar leden/fokkers te handhaven en sanctioneren; 
 • de vereniging voldoet niet aan de minimale eisen voor de bestuursbezetting conform haar eigen statuten (per 1 januari 2022).

Ingeval bij het bestuur twijfel is ontstaan omtrent de vraag of een vereniging (nog) wel in voldoende mate werkzaam is op kynologisch gebied, zal aan de betreffende vereniging een opgave worden gevraagd van de verenigingsactiviteiten die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De Raad van Beheer verstrekt de vereniging daartoe een digitaal formulier waar de betreffende activiteiten in kunnen worden aangegeven. 

Indien uit de opgave blijkt dat de vereniging in onvoldoende mate werkzaam is op kynologisch gebied, zal de vereniging een termijn van ten hoogste één jaar worden geboden om aan te tonen dat alsnog aan de eisen wordt voldaan. Indien na afloop van deze termijn de vereniging niet kan aantonen in voldoende mate werkzaam te zijn op kynologisch gebied, zal het bestuur van de Raad van Beheer het lidmaatschap van de betreffende vereniging opzeggen.

Criteria behoud lidmaatschap (versie 1 januari 2022)