Basisreglement Welzijn en Gezondheid

In het Kynologisch Reglement zijn een aantal regels opgenomen met betrekking tot het welzijn en de gezondheid van de teef waarmee wordt gefokt.


De welzijnsregels van het Basisreglement Welzijn & Gezondheid staan beschreven in het Kynologisch Reglement (Artikel VIII.1 en verder).

Wijziging Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG)

Per 1 december 2020 is aan art. VIII.2 de dekking door halfbroer toegevoegd om zo inteelt verder te beperken. 

Regels Basisreglement Welzijn & Gezondheid

Artikel VIII.1

  1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.
  2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
  3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.*(zie hieronder de aanpassing per 17-04-2020)
  4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
  5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van ten minste 12 maanden zit.

De definitie van een nest is: een situatie waarbij een teef uit één dracht één of meer volgroeide of onvolgroeide pups heeft voortgebracht, die al dan niet op natuurlijke wijze levend of dood zijn geboren. 

 

Artikel VIII.2 (aangepast per 1 december 2020 - toevoeging halfbroer)

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.

 

Artikel VIII.3
Hij die op het tijdstip van dekking eigenaar was van de teef en die teef in strijd met de bepalingen van artikel VIII.1 of VIII.2 heeft laten dekken dan wel niet heeft voorkomen dat die teef in strijd met die bepalingen werd gedekt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit als bedoeld in artikel I.4 en artikel VI.3 lid 1, en kan worden gestraft overeenkomstig het gestelde in artikel VI.2.

 

Artikel VIII.4

  1. Het feit dat pups zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.1, staat opname in de Nederlandse stamboekhouding niet in de weg.
  2. Voor pups die in Nederland zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.2, wordt de opname in de Nederlandse stamboekhouding geweigerd.

 

*Aanpassing maximale leeftijd teef bij nest per 17-04-2020

In deze uitzonderlijke periode is het belangrijk dat er nu, maar ook ná deze periode, verantwoord kan worden gefokt. Daarbij is de mogelijkheid om flexibel te zijn met betrekking tot de maximale leeftijd van het inzetten van de teef een redelijke optie. Veel fokkers zullen juist nu besluiten om een loopsheid over te slaan bij het dekken van een teef.

Vanuit de rasgroepen en de werkgroep fokkerij & gezondheid waren over de maximale leeftijd al eerder verzoeken gekomen. De Raad van Beheer heeft hier oog voor en heeft vooruitlopend op de noodzakelijke KR wijzigingen de commissie gezondheid om advies gevraagd. Dat advies meewegende, heeft het bestuur besloten om de maximale leeftijd van een teef, die al eerder pups heeft gehad, voor dekking te verhogen van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden). Rasafhankelijk kan gekeken worden of dit ook overgenomen wordt in het VFR, maar het geeft in ieder geval de rasverenigingen de mogelijkheid om dit over te nemen.

Deze maatregel moet nog officieel opgenomen worden in het KR. Gezien de huidige situatie wil het bestuur de maatregel eerder in laten gaan, per datum publicatie, om daarmee de verantwoorde fokkers te ondersteunen. Daarmee gaat het bestuur ervan uit dat dit overeenkomt met de wens die binnen de kynologie leeft. 

 

Inteeltbeperking 
Volgens het reglement mag een teef niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon. Dit geldt voor alle rassen.
Daarnaast zijn er voor veel rassen aanvullende, inteeltbeperkende regels gesteld door de rasverenigingen. Denk aan het verbod om een teef te kruisen met neef of oom.

Het fokken met dit soort nauwe familierelaties leidt tot hoge inteelt, waarmee de kans op erfelijke gebreken groter kan zijn. Dit is zeer onwenselijk.
Om te zorgen dat er voldoende minder verwante dieren op de lange termijn beschikbaar zijn is de ambitie en het advies aan de fokkers en rasverenigingen de inteelttoename in rassen te beperken.