Kennelnaam

Een kennelnaam is niet noodzakelijk om pups met stambomen te fokken. Met een kennelnaam onderscheidt een fokker zich wél in positieve zin. Honden met een kennelnaam zijn herkenbaar tussen hun soortgenoten. Daarmee geeft de fokker aan trots te zijn op de pups die hij gefokt heeft en helemaal achter zijn manier van fokken te staan. Voor het aanvragen en houden van een kennelnaam moet je als fokker aan bepaalde eisen voldoen.


Waar moet een fokker aan voldoen

De criteria waaraan je als kennelnaamhouder van de Raad van Beheer moet voldoen, hebben betrekking op het welzijn en de gezondheid van je honden, behoorlijke huisvesting, verantwoorde leefomstandigheden voor moederhond en pups, en een correcte administratie van de fokkerij.

Loopse teven moet je kunnen scheiden van eventueel aanwezige reuen. De omgeving van het nest moet droog, schoon, warm en ruim zijn. Je moet je honden ook regelmatig kunnen inspecteren.

De moederhond moet voldoende mogelijkheid hebben om zich in de kraamkamer te verplaatsen. Ze moet ook buiten bereik van de pups kunnen liggen en naar buiten kunnen voor haar behoeften.

Voor een goede socialisatie van de pups moet je voldoende maatregelen nemen. Tenslotte moet je als de fokker op de hoogte zijn van de administratieve handelingen rondom het fokken.  

 

Buitenverblijven

Als je de honden niet in huiselijke kring houdt, gelden aanvullende eisen. Wonen de honden niet in huis dan worden aan de binnen- en buitenverblijven technische eisen gesteld. Niet alleen gaat het dan om de ruimte voor de moederhond met haar pups, maar ook om de leefomgeving van de andere honden.

Deze regels staan beschreven in ‘Uitvoeringsregels ten behoeve van Locatiecontroles’. 

Uitvoeringsregels Locatiecontroles (per 1 januari 2024)

 

Kennisniveau

Je hoeft als aanvrager van een kennelnaam geen diploma Basiscursus Fokken & Houden van honden (BFH) te hebben. Wel raden we toekomstige fokkers aan zich te verdiepen in de aspecten van het houden en fokken van honden en de algemene kynologie. De opleiding BFH is daarvoor een mooie opstap.  

 

Bedrijfsmatig

Ben je een enthousiaste fokker die niet meer incidenteel een nestje fokt, maar regelmatig meerdere jaren achter elkaar meerdere nesten, dan is de kans groot dat de overheid dit ziet als bedrijfsmatig fokken. Daarvoor gelden meerdere 'richtsnoeren' waaronder een indicatie van het verkopen of houden van meer dan 20 honden per jaar. Neem van tevoren de tijd om je goed te informeren wat hier allemaal aan vast kan zitten. Meer informatie is te vinden bij de overheidsloket rijksdienst voor ondernemers RVO.  

RvB info houders van dieren 1-12-2014 01 

 

De kennelnaam

Je kennelnaam moet een unieke naam zijn. Niemand anders in Nederland of een ander FCI-land mag deze naam al gebruiken. Wij controleren dit eerst en daarna controleert de FCI dit nog een keer. Wij doen dit door onder andere de naam in de kynologische pers en op onze website te publiceren.

Als iemand vindt dat de aangevraagde naam te veel op zijn of haar kennelnaam lijkt of dat wij deze kennelnaam om een andere reden niet mogen toekennen, kan hij of zij tot twee weken na de verschijningsdatum van de laatste publicatie bezwaar maken en dat te sturen naar kennelnaam@raadvanbeheer.nl .

Om de procedure te versnellen, kun je in volgorde van voorkeur, een paar namen opgeven. Mochten wij een naam afwijzen omdat de naam al bestaat of teveel lijkt op een bestaande naam, dan kunnen we direct verder met de volgende naam op het formulier en hoef je geen nieuwe aanvraag te doen.

De FCI registreert alle kennelnamen. Je kunt deze bekijken op hun website en heel belangrijk: Vertaal de website niet dus zoek in het Engels. Deze controle kun je zelf ook doen door invulling van drie stappen van het alfabet en dan zonder voorzetsel , bijvoorbeeld Golden Storm... eerst de G dan GO en als laatse de GOL aanklikken , je ziet meteen de namen die met deze letters beginnen. Het geeft daardoor iets wat meer duidelijkheid of deze naam al bestaat of teveel lijkt op.  

Prefix & suffix

Je kunt een kennelnaam vóór (prefix of voorvoegsel) of achter (suffix of achtervoegsel) de naam van de hond plaatsen.

De keuze is aan jou. Bij elke kennelnaam die je opgeeft, kun je ook deze keuze aangeven. Denk je bijvoorbeeld aan: Bello van de Emmalaan, dan vul je in: "van de Emmalaan" (suffix / achtervoegsel)  Wil je juist van de Emmalaan Bello, dan vul je in:  "van de Emmalaan" (prefix / voorvoegsel). Standaard worden lidwoorden bij lange kennelnamen afgekort: "van de" wordt dan "v.d."  

Maximaal aantal letters

De complete naam van een hond die wij inschrijven in het Nederlandse Hondenstamboek mag uit maximaal veertig letters/karakers bestaan dus inclusief de kennelnaam en de spaties tussen de woorden. Het is dus verstandig de kennelnaam niet te lang te maken.  

Niet toegestaan

Niet alle woorden komen in aanmerking voor gebruik als kennelnaam. Geweigerd worden:

 • Familienamen;
 • Plaatsnamen;
 • Cijfers;
 • Losse letters;
 • Namen die niet in Nederlands letterschrift zijn gesteld;
 • Te lange namen;
 • Het woord "kennel" is niet toegestaan in de naam;
 • Algemeen bekende handelsnamen en woordmerken;
 • Namen die al in het FCI-register zijn opgenomen of daar teveel op lijken en daarmee gemakkelijk kunnen worden verward, er moeten minimaal 3 letters anders zijn;
 • Namen die anderszins tot verwarring kunnen leiden of aanstoot kunnen geven.
 • Bestaande kennelnamen met daarin een hondenras of verwijzing naar een hondenras

Ook het gebruik van zogenaamde "slang"-woorden (= populair gebruik van buitenlandse woorden of benamingen) kunnen wij weigeren. De regels worden strikt gehanteerd, ook door de FCI.

In het verleden zijn er nog wel eens kennelnamen toegekend die bij een huidige indiening afgewezen zouden worden. Dat bepaalde woorden of benamingen in het verleden wel goedgekeurd zijn, wil dus niet zeggen dat wij deze woorden of benamingen nu ook nog goedkeuren.  

 

Relatie bedrijfsmatige activiteiten

Je mag een kennelnaam niet gebruiken om reclame te maken voor bedrijfsmatige activiteiten. Wie dus een trimsalon heeft, een hondenschool, een dierenpension of een ander aan de hondenbranche gelieerde zaak, zal daarvoor een aparte bedrijfsnaam moeten voeren. Omgekeerd geldt ook: de bedrijfsnaam mag niet tevens kennelnaam zijn. 

 

Eigenaar van de kennelnaam

Een kennelnaam is persoonsgebonden en wordt bij de aanvraag toegekend aan één persoon. Als je de kennelnaam met iemand wil delen, dan zien wij dat als twee aparte aanvragen en rekenen we voor beide personen hetzelfde tarief. De tweede persoon hoeft niet op hetzelfde adres geregistreerd te staan en heeft dezelfde rechten als de hoofdeigenaar van de kennelnaam. Als je al een kennelnaam hebt en deze kennelnaam wil gaan delen of overdragen, stuur dan een mail naar kennelnaam@raadvanbeheer.nl. 

Als je gaat fokken met een teef en je wilt dat de pups de kennelnaam krijgen, moet de teef in het NHSB geregistreerd staan en op dezelfde naam en adres als de kennelnaam. Als kennelnaamhouder is het dus belangrijk je administratie goed op orde te hebben en te houden. Mocht je de kennelnaam delen, dan wordt de eigenaar van de teef aangemerkt als fokker.

Als je een kennelnaam wilt aanvragen, moet je minimaal 18 jaar zijn en woonachtig in Nederland. Er kan soms bij twijfel van een woonadres, een steekproef gedaan worden. Wij vragen dan om een bewijs van inschrijving op dat adres.  

 

Kosten

Voor het aanvragen en houden van een kennelnaam betaal je eenmalig het verschuldigde bedrag. Deze vind je in de tarievenlijst. Zodra wij de betaling hebben ontvangen, nemen we de aanvraag verder in behandeling. Mochten wij geen van de voorgestelde kennelnamen, binnen een periode van een jaar kunnen verwerken, dan krijg je het bedrag, verminderd met administratiekosten, terug.

We gaan er vanuit dat de verwerking binnen een jaar moet zijn afgerond, dus zelf allert blijven op nieuwe namen insturen wanneer een naam is afgewezen, is belangrijk. Als er geen aanvulling komt of medewerking meer is, annuleren wij zelf de aanvraag en is er geen sprake meer van terugstorten.  

 

Import van kennelnaam

Als je in een ander FCI-land een kennelnaam hebt en je verhuist naar Nederland, dan kun je deze meenemen. Je moet je kennelnaam in het land van herkomst bij de kennelclub laten uitschrijven. Met het bewijs hiervan, en een kopie van de inschrijving van uw gemeente/woonplaats, kun je je kennelnaam bij ons laten registreren.

Voordat de inschrijving plaatsvindt, vindt er een kennelcontrole plaats door een buitendienstmedewerker. Aan de inschrijving inclusief controle zijn kosten verbonden. Deze vind je in de tarievenlijst.  

 

Kennelcontrole

Als je een kennelnaam hebt aangevraagd, komt er een buitendienstmedewerker langs om kennis te maken en de locatie te controleren. De buitendienstmedewerker neemt informatiemateriaal mee dat van belang is. Als je nog vragen hebt, dan kun je deze natuurlijk direct stellen.  

 

Weigeren van een kennelnaam

Wij honoreren niet elke aanvraag voor een kennelnaam. Een reden om een kennelnaam niet te verstrekken, is dat de voorgestelde namen niet voldoen aan de eisen. Je kunt dan nieuwe namen indienen en een nieuwe ronde ingaan.

Als bij de locatiecontrole blijkt dat deze niet voldoet aan de eisen, is dat natuurlijk ook een reden om het verzoek af te wijzen. Bijvoorbeeld als de verblijfplaats van de honden niet voldoet, of als de buitendienstmedewerker het verblijf van de honden niet mag inspecteren. 

De kennelnaam wordt uiteindelijk bij de FCI en de Raad van Beheer geregistreerd. Dit zijn overkoepelende organisaties voor het fokken en registreren van stamboomhonden. Dit betekent dat ook de regelgeving en procedures daarop zijn ingericht. Voor het toekennen van een kennelnaam moet de (toekomstige) fokkerij dan ook controleerbaar zijn en bestaan uit het fokken van en met stamboomhonden van FCI-rassen of nationaal erkende rassen en van de officiele registratie daarvan bij de Raad van Beheer. Indien dat niet het geval is, zal de kennelnaam geweigerd worden. 

Wij wijzen de aanvraag van iemand ook af als die de doelstelling heeft om hiermee verlaging van de hondenbelasting te krijgen in zijn gemeente.

Ook als men de doelstelling heeft om winst te maken met de handel van honden of belangen heeft in een ander bedrijf met dit doel. Of er van een dergelijke situatie sprake is, is ter beoordeling aan de Raad van Beheer.  

 

aanvraag indienen

Als je voldoet aan alle eisen, kun je hier een aanvraag indienen.

Als we de aanvraag hebben ontvangen, krijg je van ons een factuur. Die vindt je terug in je eigen MijnRvB account en na betaling gaan we verder met de behandeling van de aanvraag. Wij publiceren de aangevraagde ( betaalde) kennelnamen maandelijks ( rond de 10e) op deze website onder de nieuwsberichten. De publicatie op onze website blijft ongeveer vijf weken, tot de uiterste bezwaardatum bij de FCI, op de website staan. 

Wanneer er geen bezwaar is binnen gekomen, worden de namen rond de 15e van elke maand doorgestuurd naar de FCI en omdat de FCI de kennelnaam vervolgens nog moet goedkeuren, kan het dus in totaal zes tot acht maanden gaan duren voordat de kennelnaam wordt goedgekeurd en je de registratiekaart ontvangt.

Houd hier dus rekening mee met de aanvraag van de kennelnaam en een eventueel geplande dekking. Je kunt een kennelnaam pas gebruiken als deze definitief is toegewezen. De kennelnaam achteraf, dus na geboorte, toevoegen aan de namen van de pups, is helaas echt niet mogelijk.