Nieuw Tuchtrecht per 1 juli 2020

Nieuwsbericht 30 juni 2020


Op 1 juli 2020 treedt het nieuwe tuchtrecht in werking, zoals dit tijdens de Algemene Vergadering van november 2019 is aangenomen. Hier leest u wat er verandert.

 

Systematiek

Allereerst verandert de systematiek. Het huidige hoofdstuk VI van het Kynologisch Reglement bevat minder artikelen. In dit hoofdstuk zijn alleen de hoofdlijnen van het tuchtrecht, waaronder de tuchtrechtelijke vergrijpen en de sancties, maar ook de instelling van een college van beroep, opgenomen. Van dat laatste college zal op een later moment de naam nog veranderen. Naast dit hoofdstuk VI KR treedt een nieuw Procesreglement Tuchtrecht in werking. Hierin is een gedetailleerde beschrijving van de procedure, alsmede de samenstelling en benoeming van de leden van het tuchtcollege opgenomen. Tevens is er een lijst met maximum straffen.

 

Belangrijke wijzigingen

Eén van de opvallendste wijzigingen is dat op verzoek van de leden de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan in het leven is geroepen. Ook nieuw is dat ‘eenvoudige’ zaken door het bestuur kunnen worden afgedaan door middel van een schikkingsvoorstel. Dit geldt met name voor fokkers die bijvoorbeeld hun teef te snel weer hebben laten dekken (een BWG-overtreding).

Tevens is bij een opgelegde boete de vervangende diskwalificatie afgeschaft. Zolang een opgelegde boete niet wordt betaald, zal er geen dienstverlening meer plaatsvinden. Hierdoor wordt de druk om toch de boete te betalen verhoogd.

Nieuw is ook dat het overtreden van de paragrafen 2 (fokregels), 3 (welzijnsregels) en 4 (gezondheidsregels) van het Verenigingsfokreglement van de bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen als Tuchtrechtelijk Vergrijp wordt aangemerkt. Dit zal rasverenigingen helpen bij de handhaving van hun VFR.

Ten aanzien van het Tuchtcollege zelf verandert er ook het één en ander. De leden ervan worden via een openbare procedure geworven, zij worden benoemd door de Algemene Vergadering en zij kunnen maximaal 2x vier jaar zitting hebben. Ook dienen zij hun kynologische nevenfuncties kenbaar te maken.

Ten slotte zullen in het kader van transparantie alle zittingen openbaar zijn en zullen alle uitspraken geanonimiseerd worden gepubliceerd. Hierdoor kan iedereen er kennis van nemen en fungeert het als jurisprudentie. Wanneer iemand gediskwalificeerd wordt, zullen diens naam en woonplaats wél bekend worden gemaakt op het besloten deel van de website, zodat de aangesloten verenigingen daar kennis van kunnen nemen. Zij dienen immers te weten wie bijvoorbeeld niet mag deelnemen aan kynologische evenementen.

 

Reparaties

Al tijdens de Algemene Vergadering van november 2019 is aangekondigd dat dit nieuwe tuchtrecht nog niet perfect is en dat er nog reparatievoorstellen zouden worden gedaan. Eén van die voorstellen heeft betrekking op de naamgeving van het tuchtcollege en het college van beroep. Deze zullen veranderen in het tuchtcollege in eerste aanleg en het tuchtcollege in hoger beroep.

De bedoeling was om die voorstellen tijdens de AV van 27 juni aan de leden voor te leggen, zodat deze ook meteen per 1 juli in werking hadden kunnen treden. Vanwege de corona crisis gaat deze AV echter niet door. De voorstellen zijn echter wel al gedeeld met de leden (mailing d.d. 17 april 2020).

Wanneer een nieuwe AV gepland zal worden, is nu nog niet bekend. Wel zeker is dat dan de reparatievoorstellen zullen worden voorgelegd en deze zullen vervolgens zo spoedig mogelijk in werking treden.

 

Het nieuwe tuchtrecht vindt u per 1 juli hier