Tuchtcollege

Het Kynologisch Reglement kent een hoofdstuk Tuchtrecht; daarnaast is er een Procesreglement Tuchtrecht en een lijst met maximum straffen. Tuchtrecht komt niet alleen binnen de kynologie voor, maar ook bijvoorbeeld bij de advocatuur, geneeskunde en diergeneeskunde. Het is bedoeld om in eigen kring de regels te handhaven, in dit geval dus de regels binnen de kynologie. Soms geeft het Kynologisch Reglement nadrukkelijk aan dat iets verboden is; dit zijn de bijzondere verboden uit hoofdstuk VI. Maar eigenlijk kun je alles wat in het KR staat overtreden. Wat er gebeurt bij overtreding van de kynologische regelgeving lees je hier.


Een klacht indienen of melding maken van een overtreding

Constateer je dat iemand de regels overtreedt dan kun je daarvan een melding maken of een klacht indienen via het klachtenformulier. In tegenstelling tot een melding, houdt een klacht een verzoek tot vervolging in. Het klachtenformulier vind je hieronder. Om er zeker van te zijn dat het je ernst is, vragen we je een bedrag over te maken. Het bedrag vind je in de 'tarievenlijst'. Dit klachtgeld krijg je terug als het bestuur besluit de zaak door te sturen naar het Tuchtcollege in eerste aanleg.

 

Klachtenformulier

Klachtenformulier Tuchtcollege versie 10-2022.doc

 

Behandeling van een klacht – het voortraject

‘Eenvoudige’ zaken zal het Tuchtcollege in beginsel niet zelf behandelen. Deze zaken kunnen door het bestuur worden afgehandeld met een schikkingsvoorstel. Dit geldt met name voor fokkers die bijvoorbeeld hun teef te snel weer hebben laten dekken, ook wel een BWG-overtreding genoemd. Gaat de overtreder niet akkoord met het voorstel dan wordt de zaak alsnog ter behandeling naar het Tuchtcollege gestuurd.

Met betrekking tot de zwaardere gevallen vinden wij het belangrijk dat het Tuchtcollege een uitspraak doet en vorderen wij dat het Tuchtcollege de zaak in behandeling neemt. De Raad van Beheer treedt in dat geval op als een soort “Openbaar aanklager” en het Tuchtcollege als de “Rechter”. Het Tuchtcollege moet de belangen en het aanzien van de kynologie beschermen en neemt dit mee in zijn oordeel. Overigens kan de Raad van Beheer ook zelf een klacht indienen en aangeklaagd worden.

De Raad van Beheer moet binnen drie maanden beslissen wat er gaat gebeuren met de klacht. Leggen wij de zaak niet aan het Tuchtcollege voor en ben je het hier niet mee eens, dan kun je tegen deze beslissing een beroepschrift indienen bij de Geschillencommissie. Zijn we te laat met onze beslissing, dan mag je je klacht rechtstreeks bij het Tuchtcollege neerleggen.

Uiteraard hoort degene die verdacht wordt van een overtreding dat er tegen hem een klacht is ingediend en krijgt hij alle stukken die op de klacht betrekking hebben. Hij moet zich immers kunnen verweren. Alle partijen, dus klager, beklaagde en de Raad van Beheer, mogen informatie aanleveren. Het Tuchtcollege kan ook om meer informatie vragen, maar verricht zelf geen diepgaand onderzoek.

 

Behandeling van een klacht - de zitting

Het Tuchtcollege in eerste aanleg is het orgaan dat de binnengekomen klachten behandelt en zo nodig een straf bepaalt. Het Tuchtcollege in eerste aanleg bestaat, inbegrepen de voorzitter, uit ten minste drie leden. In het kader van de transparantie zijn zittingen voor iedereen toegankelijk, echter het Tuchtcollege kan besluiten de zitting met gesloten deuren te behandelen. Tijdens de zitting mag de klager zijn klacht toelichten en mag de beklaagde zich verdedigen. De leden van het Tuchtcollege stellen vaak nog een aantal vragen. Daarna krijgen de klager en de beklaagde nog een keer de kans om iets te zeggen.

De verkorte uitspraak wordt binnen 3 weken na de zitting toegezonden naar de klager, beklaagde en de Raad van Beheer. Als je het niet eens bent met de uitspraak van het Tuchtcollege in eerste aanleg dan kun je hiertegen in beroep bij het Tuchtcollege in hoger beroep.

 

Straffen die het Tuchtcollege kan opleggen

Het Tuchtcollege kan verschillende straffen opleggen. Ze lopen uiteen van een berisping, geldboetes, tijdelijke of blijvende diskwalificatie van de beklaagde en/of één of meer van zijn honden, tot het ontnemen van de bevoegdheid om een kennelnaam te mogen voeren en/of op te treden als keurmeester of official. Alle uitspraken die het Tuchtcollege doet, worden geanonimiseerd gepubliceerd. Opgelegde diskwalificaties worden enkel op het besloten deel van de website gepubliceerd.

 

Zittingsdatum

De eerstvolgende zitting van het Tuchtcollege in eerste aanleg vindt plaats op: 9 juni 2023.

Locatie: Schimmel 1885, Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg

Wil je aanwezig zijn bij een zitting dan vragen wij je vooraf aan te melden in verband met de zaalgrootte. Aanmelden kan via: jurist@raadvanbeheer.nl.

 

UItspraken van het Tuchtcollege

Een overzicht van uitspraken van het Tuchtcollege vind je hier.

 

Adres van het Tuchtcollege

Het Tuchtcollege heeft een eigen adres:

Tuchtcollege voor de Kynologie

Postbus 75743

1070 AS Amsterdam

 

Tuchtcollege in eerste aanleg

 

Naam

Beroep

Nevenfuncties

mr. René Grotens - voorzitter

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Zeist

Lecturer / researcher Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam)

mr. Johan Hollebeek – vice-voorzitter

Adviseur Douane & Internationale handel bij Deloitte

Bestuurslid van de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen

Floor Zijdenbos-Jansen - secretaris

Docente Inleiding Nederlands procesrecht voor de juridisch ondersteuner

Trouwambtenaar, Secretaris geschillencommissie rasvereniging

drs. José Nienhuis-Koppes

Dierenarts Medisch Centrum voor Dieren (dierenarts emergency & critical care) gezelschapsdieren

 n.v.t.

drs. ing. Astrid Veldhuizen-van ’t Hul

CEO/Owner Veldhuizen Solutions voor interim management

Commissaris, vice voorzitter van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de auditcommissie van Actium Wonen, Lid van de Raad van Toezicht, Voorzitter remuneratiecommissie, lid auditcommissie van de Treant Zorggroep (Cure & Care); Lid van de Raad van Toezicht, lid auditcommissie van zorgorganisatie Sensire

 

Tuchtcollege in hoger beroep

  

Naam

Beroep

Nevenfuncties

mr. Alexandra Boot – voorzitter

Advocaat (partner Boot Advocaten Amsterdam) Algemeen directeur van het Blue Building Institute

Voorzitter van de commissie voor vernieuwing van de Vereniging voor Bouwrecht-advocaten, Juridische trekker van het netwerk Juridische Zaken; Bouwstenen voor Sociaal, Juridische Werkgroep van de Dutch Green Building Counsel, Lid Strategieraad ESConetwerk, Founding Member ESConetwerk.

Was secretaris van het Tuchtcollege van de Bond van Nederlandse Architecten BNA, Universitair-docent TU Delft, Nyenrode Business Universiteit en het Instituut voor Bouwrecht, docent Stichting Nederlandse Staalbouw, auteur van meerdere handboeken, waaronder het praktijkboek ‘contracteren in de bouw’, columnist voor PropertyNL en het Financieel Dagblad, secretaris-plaatsvervanger bij de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven en toezichthouder bij GGZ Delfland en de Vereniging Eigen Huis

mr. Janne-Marije Lens - vicevoorzitter

Corporate Paralegal Corporate & Finance

n.v.t.

 

Harry Doornbusch – secretaris

Roladministratie - Legal Support Office

n.v.t.

Leon Verheugt

Vervroegd pensioen

Kynologisch instructeur, docent kynologie ( voorheen KK1, nu BFH), bestuurslid diverse kynologische verenigingen, kynologisch auteur/redactielid

drs. Rudy Smits

Dierenarts dierenenkliniek Den Heuvel gezelschapsdieren

Bestuurslid rasvereniging, keurmeester rasgroep 6.

Yme Drost

 

Directeur Drost Letselschade en NIVRE Register-Expert personenschade

Voorzitter rasvereniging, lid Werkgroep fokkerij & gezondheid