Tuchtcollege

Het Kynologisch Reglement kent een hoofdstuk Tuchtrecht. Tuchtrecht komt niet alleen binnen de kynologie voor, maar ook bijvoorbeeld bij de advocatuur, geneeskunde en diergeneeskunde. Het is bedoeld om in eigen kring de regels te handhaven, in dit geval dus de regels binnen de kynologie. Soms geeft het Kynologisch Reglement nadrukkelijk aan dat iets verboden is; dit zijn de bijzondere verboden uit hoofdstuk VI. Maar eigenlijk kun je alles wat in het KR staat overtreden. Wat er gebeurt bij overtreding van de kynologische regelgeving lees je hier.


Een klacht indienen bij het Tuchtcollege

Constateer je dat iemand de regels overtreedt en vind je dat daar wat tegen gedaan moet worden, dan kun je via het klachtenformulier een klacht bij ons indienen. Het formulier vind je hieronder. Om er zeker van te zijn dat het je ernst is, vragen we je een bedrag over te maken. Het bedrag vind je in de 'tarievenlijst'. Dit klachtgeld krijg je terug als de beklaagde schuldig wordt bevonden door het Tuchtcollege.

Het Tuchtcollege is het orgaan dat klachten behandelt en zo nodig een straf bepaalt. Het bestaat uit een aantal leden en een secretaris. Het Tuchtcollege behandelt iedere zaak op een zitting met drie leden. Eén van deze leden is de voorzitter; de voorzitter is altijd een jurist. De secretaris ondersteunt de leden van het Tuchtcollege: hij bereidt de zittingen voor, is bij de zittingen aanwezig en zorgt voor de afhandeling.

Klachtenformulier Tuchtcollege

Klachtenformulier Tuchtcollege versie 04-2016.doc 

Behandeling van de klacht – het voortraject

In de meeste gevallen vinden wij het belangrijk dat het Tuchtcollege een uitspraak doet en vorderen wij dat het Tuchtcollege de zaak in behandeling neemt. De Raad van Beheer treedt in dat geval op als een soort “Openbaar aanklager” en het Tuchtcollege als de “Rechter”. Het Tuchtcollege moet de belangen en het aanzien van de kynologie beschermen en neemt dit mee in zijn oordeel. Overigens kan de Raad van Beheer ook een klacht indienen en aangeklaagd worden.

De Raad van Beheer moet binnen drie maanden beslissen wat er gaat gebeuren met de klacht. Leggen wij de zaak niet aan het Tuchtcollege voor en ben je het hier niet mee eens, dan kun je tegen deze beslissing een beroep instellen bij de Geschillencommissie. Zijn we te laat met onze beslissing, dan mag je je klacht rechtstreeks bij het Tuchtcollege neerleggen.

Uiteraard hoort degene die verdacht wordt van een overtreding dat er tegen hem een klacht is ingediend en krijgt hij alle stukken die op de klacht betrekking hebben. Hij moet zich immers kunnen verweren. Alle partijen, dus klager, beklaagde en de Raad van Beheer, mogen informatie aanleveren. Het Tuchtcollege kan ook om meer informatie vragen, maar verricht zelf geen diepgaand onderzoek.

 

Behandeling van de klacht - de zitting

Het Tuchtcollege behandelt de klacht zo snel mogelijk. Zittingen van het Tuchtcollege zijn meestal niet openbaar. Tijdens de zitting mag de klager zijn klacht toelichten en mag de beklaagde zich verdedigen. De leden van het Tuchtcollege stellen vaak nog een aantal vragen. Daarna krijgen de klager en de beklaagde nog een keer de kans om iets te zeggen. Na de zitting voeren de leden van het Tuchtcollege overleg. Deze nabespreking heet de ‘raadkamer’. Hier beoordelen ze of de klachten geheel of gedeeltelijk gegrond zijn en wat de eventuele straf moet zijn. Ongeveer twee maanden na de zitting is de uitspraak klaar; de klager, beklaagde en de Raad van Beheer ontvangen deze uitspraak. Je kunt tegen de uitspraak niet in beroep.

 

Straffen die het Tuchtcollege kan opleggen

Het Tuchtcollege kan verschillende straffen opleggen. Ze lopen uiteen van een berisping, via geldboetes, tijdelijke of blijvende diskwalificatie van de beklaagde en/of één of meer van zijn honden, tot het ontnemen van de bevoegdheid om een kennelnaam te mogen voeren en/of op te treden als keurmeester of official. Wij kunnen de uitspraken van het Tuchtcollege publiceren als deze aanbeveelt dat te doen. Daarbij is het soms onvermijdbaar om namen te noemen. Gelukkig komt dit niet veel voor.

 

Uitspraken van het Tuchtcollege

Een overzicht van uitspraken van het Tuchtcollege vind je hier.

 

Overzicht gepubliceerde diskwalificaties

Een overzicht van de diskwalificaties vindt u hier

 

Adres van het Tuchtcollege

Het Tuchtcollege heeft een eigen adres:

Tuchtcollege voor de Kynologie

Postbus 75743

1070 AS Amsterdam