Over de Raad van Beheer

De Raad van Beheer is de organisatie in Nederland die staat voor de relatie tussen mensen en honden. Hierbij gaat het niet alleen om allerlei activiteiten die je met je hond kunt doen, zoals sporten of showen, maar ook om het fokken van gezonde honden. Kynologie staat voor alles wat te maken heeft met deze bijzondere relatie. Daarom is de volledige naam ook Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. In het buitenland spreken ze meestal over ‘Kennel Club’.


Over de Raad van Beheer

Wij bestaan sinds 18 december 1901.  De Koninklijke Nederlandsche Jacht Vereeniging Nimrod, de KNK Cynophilia en de Kynologen Vereeniging Nederland wilden een organisatie die onder andere verantwoordelijk was voor het Nederlands Hondenstamboek. Daarom richtten ze de Raad van Beheer op. De officiële oprichting heeft 1 januari 1902 plaats gevonden.

 

Vereniging van Verenigingen

De Raad van Beheer is een vereniging van verenigingen. Dit betekent dat onze leden verenigingen zijn: rasverenigingen, kynologenclubs of bijzondere verenigingen. Rasverenigingen behartigen de belangen van één of meerdere rassen. Kynologenclubs, ook wel regionale verenigingen genoemd, zijn regionaal actief met onder andere opleidingen, trainingen en wedstrijden. Bijzondere verenigingen zijn verenigingen met een specialistische doelstelling.

Er zijn meer dan 300 verenigingen lid van ons; samen vertegenwoordigen zij meer dan 120.000 mensen die actief zijn met honden. Je herkent de aangesloten verenigingen door het logo ‘Lid van Raad van Beheer’. Klik op de link voor meer informatie over het lidmaatschap.

 

FCI

Wij zijn aangesloten bij de Fédération Cynologique Internationale, een internationale overkoepelende organisatie. Wij volgen de regelgeving van de FCI, mits deze niet strijdig is met onze eigen nationale wet- en regelgeving.

 

Een omvangrijk werkterrein

In Nederland zijn er in totaal zo’n 1.5 miljoen honden. Er zijn ongeveer 400.000 rashonden. Een rashond is een hond die een stamboom van de Raad van Beheer heeft. Ieder jaar krijgen tussen de 35.000 en 40.000 pups zo’n stamboom. Er zijn circa 300 in Nederland erkende rassen. Ongeveer 1 op de 5 huishoudens heeft een of meerdere honden. Veel mensen zijn actief met hun hond: ze sporten of showen er mee, gaan er lekker op uit of fokken een nestje.

Wij zijn er voor iedereen die van honden houdt. Wij bevorderen de gezondheid en het welzijn van honden, maar zorgen er ook voor dat de maatschappij positief over hondenbezit is. Alle rashonden chippen wij en registreren wij in onze stamboekhouding. We stellen regels en handhaven die en zijn voor onder meer de overheid een belangrijke gesprekspartners. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die van honden houdt voldoende kennis heeft, bieden wij opleidingen aan en geven wij voorlichting. Daarmee hebben we een omvangrijk werkterrein.

 

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit zeven personen, waaronder de voorzitter, de vice-voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Zowel het bestuur als de leden kunnen kandidaat-bestuursleden voordragen. De Algemene Vergadering kiest de bestuursleden. Het bestuur vergadert in principe iedere maand, maar de bestuursleden zijn vaak tussendoor ook heel actief.

Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille, waarvoor hij eerste aanspreekpunt is. Daarnaast zijn de bestuursleden contactpersoon voor een rayon en/of een rasgroep.

Bestuurslid

Rol

Portefeuilles

Rayons

Rasgroepen

Kynologische Nevenfuncties

Jack Alberts

Voorzitter

Algemene Zaken

Personeel & Organisatie

Windhondenrensport

Youth

 Midden

Rasgroep 10

 

Albert Hensema

 

Artikel Raadar XL Albert Hensema

Penningmeester

Vice-Voorzitter

Financien

ICT

Stamboekhouding

Personeel & Organisatie

 

 Noord

Rasgroep 4

Rasgroep 6 

 

Roelof Nuberg

Artikel Raadar XL Roelof Nuberg

Secretaris

ICT

Gedrag

Communicatie & Marketing (incl. belangenbehartiging)

West

 Rasgroep 2a

Rasgroep 3

exterieur keurmeester

Gabri Kolster

 

Artikel Raadar XL Gabri Kolster

Bestuurslid

Fokkerij

Sporten met honden

Nederlandse Rassen

 

Rasgroep 1

Rasgroep 9

bestuurslid VVHH

Carel Canta

Bestuurslid

Lokale kynologie

Keurmeesterszaken

Tentoonstellingen

Zuid

 

Rasgroep 2b

Voorzitter FSCN
Voorzitter KNK Cynophilia
Voorzitter KV Waalwijk e.o.
Lid selectiecommissie Saarlooswolfhond

 

Jur Deckers

Bestuurslid

Juridische zaken & governance

Jacht met honden

Werken met honden 

Opleidingen

 

Rasgroep 7

Rasgroep 8

 Bestuurslid VSRSH

Commissielid Jachtzaken 

 

Paul Mandigers

Bestuurslid

Gezondheid & Welzijn

 

 Rasgroep 5

 

 

Omdat wij het belangrijk vinden dat wij transparant en open zijn in dat wat wij doen, hebben wij een gedragscode.

Gedragscode Raad van Beheer

 

Het bureau

Er werken ongeveer 40 mensen bij de Raad van Beheer. De medewerkers ondersteunen het bestuur bij het maken van het beleid. Ze bereiden beleidsstukken voor en zorgen er voor dat afspraken nagekomen worden en beleid uitgevoerd wordt.

De Raad van Beheer heeft de volgende afdelingen:

  • Stamboekhouding: dit betreft onder andere inschrijvingen in het stamboek, kennelnaamregistratie, aanvragen logboeken, herregistraties en de import en export van honden
  • Gezondheid, Gedrag  & Welzijn: dit betreft onder andere de verwerking en registratie van uitslagen van HD-, ED-, ECVO en overige screeningen en gezondheidsonderzoeken. Ook de verwerking van de DNA-profielen en afstammingscontrole loopt via GGW.
  • Ledenzaken: dit betreft onder andere de tentoonstellingen (inclusief kampioenschappen), sporten met honden, werken met honden en de ondersteuning van de leden
  • Juridische Zaken
  • Financiële Zaken
  • Personeelszaken
  • Communicatie & Marketing
  • Servicedesk

Daarnaast is er een buitendienst; de medewerkers noemen we vaak ‘chippers’. Deze chippers zien alle nestjes rashonden en chippen de pups. Ook nemen ze DNA van de pups af om te controleren of de ouders wel echt de ouders zijn. Tijdens de locatiecontroles kijken zij of de fokker zijn zaken op orde heeft.

 

Jaarverslagen

In de jaaroverzichten ‘Houden van honden’ kun je zien wat er in een kynologisch jaar gebeurt, maar krijg je ook meer achtergrondinformatie. Zo brengen we de kynologie tot leven. Ook vind je er de kynologische kerncijfers. Weten wat er in de afgelopen jaren is gebeurd? Kijk dan op de aparte pagina 'Jaaroverzicht 'houden van honden'.

 

ANBI-status: Algemeen Nut Beogende Instelling

De Raad van Beheer is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om de ANBI-status te krijgen, moet je aan strenge voorwaarden voldoen. Je moet je bijvoorbeeld voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Ook mag je geen winstoogmerk hebben.

Als Algemene Nut Beogende Instelling moeten wij de volgende gegevens publiceren:

Naam instelling

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Ook bekend als: Raad van Beheer.

RSIN / fiscaal nummer


NL002564580B01

Kamer van Koophandel


40531977

Postadres

Postbus 75901

1070 AX Amsterdam

Bezoekadres

Emmalaan 16-18

1075 AV Amsterdam

Telefoonnummer

020 66 444 71

E-mailadres

info@raadvanbeheer.nl

Website

www.houdenvanhonden.nl

Doelstelling

Conform artikel 2 van de statuten.

1. De Raad van Beheer heeft ten doel:

a. de bevordering van de kynologie in Nederland, het stellen van regels met betrekking tot alle vormen van hondensport in Nederland, zomede het bestrijden van alle handelingen die de belangen of het aanzien van de Nederlandse Kynologie kunnen schaden, ongeacht of deze handelingen in of buiten Nederland worden gepleegd;

b. het voeren van een stamboekhouding voor rashonden;

c. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van honden en hondenpopulaties;

d. uitvoering van de wettelijke regels en de daarop gebaseerde uitvoeringsvoorschriften op het gebied van de gezondheid en het welzijn van honden;

e. zorg te dragen voor een optimale maatschappelijke inbedding van de Kynologie binnen de Nederlandse samenleving;

f. het (doen) bijhouden van registraties die betrekking hebben op de in dit artikel genoemde activiteiten, alsmede in voorkomende gevallen de verstrekking van gegevens uit die registraties aan derden-belanghebbenden.

2. De Raad van Beheer streeft zijn statutaire doel na door regels te stellen, waarmee de hondensport in Nederland wordt gereglementeerd, door recht te (doen) spreken en met alle andere wettige middelen, die daaraan kunnen bijdragen of daartoe bevorderlijk kunnen zijn met inbegrip van het deelnemen in of op een andere wijze een belang te nemen bij rechtspersonen, vennootschappen en organisaties.

3. Ieder die in Nederland deelneemt aan enige door of vanwege de Raad van Beheer gereglementeerde tak van hondensport, aanvaardt daardoor de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking te zijnen opzichte van alle voorschriften, reglementen en besluiten van de Raad van Beheer op het gebied van de Kynologie in het algemeen en de betrokken tak van hondensport in het bijzonder.  

4. De Raad van Beheer beoogt niet het maken van winst.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

Het plan ‘De gezonde en sociale hond in Nederland’ beschrijft de beleidsmatige voornemens van de Raad van Beheer.

Raad van Beheer PvA Fairfok

 

Bestuurssamenstelling

dhr. H.J. Alberts

Voorzitter 

dhr. A.A. Hensema

Penningmeester - Vice-voorzitter 

dhr. R. Nuberg

Secretaris

dhr. C.C. Canta

Bestuurslid

dhr. J.A.M. Deckers

Bestuurslid 

mevr. G. Kolster

Bestuurslid

dhr. P.J.J.  Mandigers

Bestuurslid

 

Beloningsbeleid

Het bestuur kan een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten. Het bestuur ontvangt geen vacatievergoeding. Het bestuur stelt het beloningsbeleid voor de directie vast. Omdat de Raad van Beheer vanwege haar unieke dienstverlening niet onder een collectieve CAO valt, nemen wij de ‘CAO woningcoöperaties’ als leidraad voor het beloningsbeleid van het personeel. 

 

Verslag activiteiten

Een verslag van dat wat wij doen, vind je in de nieuwsbrief Raadar. Klik hier voor een overzicht van Raadars die tot nu toe verschenen zijn. Wil je de Raadar maandelijks ontvangen, schrijf je dan onderaan de pagina in.

 

Financiële verantwoording

Hieronder vind je de recente financiële cijfers.

Balans creditzijde 2018

Balans debetzijde 2018

V&W 2018

Toelichting 2018

 

Balans creditzijde 2017

Balans debetzijde 2017

V&W 2017

 

Balans creditzijde 2016

Balans debetzijde 2016

V&W 2016

 

Balans 2015 Creditzijde

Balans 2015 Debetzijde

V&W 2015

 

Vacatures

Wij hebben op dit moment een vacature voor:

 

Juridisch medewerker

Klik hier voor de vacature