Over de Raad van Beheer

De Raad van Beheer is de organisatie in Nederland die staat voor de relatie tussen mensen en honden. Hierbij gaat het niet alleen om allerlei activiteiten die je met je hond kunt doen, zoals sporten of showen, maar ook om het fokken van gezonde rashonden. Kynologie staat voor alles wat te maken heeft met deze bijzondere relatie. Daarom is de volledige naam ook Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. In het buitenland spreken ze meestal over ‘Kennel Club’.


Vereniging de Raad van Beheer

Wij bestaan sinds 18 december 1901.  De Koninklijke Nederlandsche Jacht Vereeniging Nimrod, de KNK Cynophilia en de Kynologen Vereeniging Nederland wilden een organisatie die onder andere verantwoordelijk was voor het Nederlands Hondenstamboek. Daarom richtten ze de Raad van Beheer op. De officiële oprichting heeft 1 januari 1902 plaats gevonden.

 

Vereniging van Verenigingen

De Raad van Beheer is een vereniging van verenigingen. Dit betekent dat onze leden verenigingen zijn: rasverenigingen, kynologenclubs of bijzondere verenigingen. Rasverenigingen behartigen de belangen van één of meerdere rassen. Kynologenclubs, ook wel regionale verenigingen genoemd, zijn regionaal actief met onder andere opleidingen, trainingen en wedstrijden. Bijzondere verenigingen zijn verenigingen met een specialistische doelstelling.

Er zijn meer dan 300 verenigingen lid van ons; samen vertegenwoordigen zij meer dan 120.000 mensen die actief zijn met honden. Je herkent de aangesloten verenigingen door het logo ‘Lid van Raad van Beheer’. Klik op de link voor meer informatie over het lidmaatschap.

 

FCI

Wij zijn aangesloten bij de Fédération Cynologique Internationale, een internationale overkoepelende organisatie. Wij volgen de regelgeving van de FCI, mits deze niet strijdig is met onze eigen nationale wet- en regelgeving.

 

Een omvangrijk werkterrein

In Nederland zijn er in totaal zo’n 1.9 miljoen honden. Er zijn ongeveer 400.000 rashonden. Een rashond is een hond die een stamboom van de Raad van Beheer heeft. Ieder jaar krijgen circa  32.000 pups zo’n stamboom. Er zijn circa 300 in Nederland erkende rassen. Ongeveer 1 op de 5 huishoudens heeft een of meerdere honden. Veel mensen zijn actief met hun hond: ze sporten of showen er mee, gaan er lekker op uit of fokken een nestje.

Wij zijn er voor iedereen die van honden houdt. Wij bevorderen de gezondheid en het welzijn van honden, maar zorgen er ook voor dat de maatschappij positief over hondenbezit is. Alle rashonden chippen wij en registreren wij in onze stamboekhouding. We stellen regels en handhaven die en zijn voor onder meer de overheid een belangrijke gesprekspartners. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die van honden houdt voldoende kennis heeft, bieden wij opleidingen aan en geven wij voorlichting. Daarmee hebben we een omvangrijk werkterrein.

 

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit maximaal negen personen, waaronder de voorzitter, de vice-voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Zowel het bestuur als de leden kunnen kandidaat-bestuursleden voordragen. De Algemene Vergadering kiest de bestuursleden. Het bestuur vergadert in principe iedere maand, maar de bestuursleden zijn vaak tussendoor ook heel actief.

Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille, waarvoor hij eerste aanspreekpunt is. Daarnaast zijn de bestuursleden contactpersoon voor een rayon en/of een rasgroep.

Portefeuilleverdeling bestuur per 3 juli 2024

Portefeuilleverdeling bestuur Raad van Beheer per 3 juli 2024

Gedragscode

Omdat wij het belangrijk vinden dat wij transparant en open zijn in dat wat wij doen, hebben wij een gedragscode. 

Gedragscode Raad van Beheer 

 

Het bureau

Er werken ongeveer 40 mensen bij de Raad van Beheer. De medewerkers ondersteunen het bestuur bij het uitvoeren van het beleid. Ze bereiden beleidsstukken voor en zorgen er voor dat afspraken nagekomen worden en beleid uitgevoerd wordt.

De Raad van Beheer heeft de volgende afdelingen:

  • Stamboekhouding: dit betreft onder andere inschrijvingen in het stamboek, kennelnaamregistratie, aanvragen logboeken, herregistraties en de import en export van honden
  • Gezondheid, Gedrag  & Welzijn: dit betreft onder andere de verwerking en registratie van uitslagen van HD-, ED-, ECVO en overige screeningen en gezondheidsonderzoeken. Ook de verwerking van de DNA-profielen en afstammingscontrole loopt via GGW.
  • Ledenzaken: dit betreft onder andere de tentoonstellingen (inclusief kampioenschappen), sporten met honden, werken met honden en de ondersteuning van de leden
  • Juridische Zaken
  • Financiële Zaken
  • Personeelszaken
  • Communicatie & Marketing
  • Servicedesk

Daarnaast is er een buitendienst; de medewerkers noemen we vaak ‘chippers’. Deze chippers zien alle nestjes rashonden en chippen de pups. Ook nemen ze DNA van de pups af om te controleren of de ouders wel echt de ouders zijn. Tijdens de locatiecontroles kijken zij of de fokker zijn zaken op orde heeft.

 

Jaarverslagen

In de jaaroverzichten ‘Houden van honden’ kun je zien wat er in een kynologisch jaar gebeurt, maar krijg je ook meer achtergrondinformatie. Zo brengen we de kynologie tot leven. Ook vind je er de kynologische kerncijfers. Weten wat er in de afgelopen jaren is gebeurd? Kijk dan op de aparte pagina 'Jaaroverzicht 'houden van honden'.

 

ANBI-status: Algemeen Nut Beogende Instelling

De Raad van Beheer is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om de ANBI-status te krijgen, moet je aan strenge voorwaarden voldoen. Je moet je bijvoorbeeld voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Ook mag je geen winstoogmerk hebben.

Als Algemene Nut Beogende Instelling moeten wij de volgende gegevens publiceren:

Naam instelling

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Ook bekend als: Raad van Beheer.

RSIN / fiscaal nummer


NL002564580B01

Kamer van Koophandel


40531977

Postadres

Postbus 75901

1070 AX Amsterdam

Bezoekadres

Emmalaan 16-18

1075 AV Amsterdam

Telefoonnummer

020 66 444 71

E-mailadres

info@raadvanbeheer.nl

Website

www.houdenvanhonden.nl

Doelstelling

Conform artikel 2 van de statuten.

1. De Raad van Beheer heeft ten doel:

a. de bevordering van de kynologie in Nederland, het stellen van regels met betrekking tot alle vormen van hondensport in Nederland, zomede het bestrijden van alle handelingen die de belangen of het aanzien van de Nederlandse Kynologie kunnen schaden, ongeacht of deze handelingen in of buiten Nederland worden gepleegd;

b. het voeren van een stamboekhouding voor rashonden;

c. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van honden en hondenpopulaties;

d. uitvoering van de wettelijke regels en de daarop gebaseerde uitvoeringsvoorschriften op het gebied van de gezondheid en het welzijn van honden;

e. zorg te dragen voor een optimale maatschappelijke inbedding van de Kynologie binnen de Nederlandse samenleving;

f. het (doen) bijhouden van registraties die betrekking hebben op de in dit artikel genoemde activiteiten, alsmede in voorkomende gevallen de verstrekking van gegevens uit die registraties aan derden-belanghebbenden.

2. De Raad van Beheer streeft zijn statutaire doel na door regels te stellen, waarmee de hondensport in Nederland wordt gereglementeerd, door recht te (doen) spreken en met alle andere wettige middelen, die daaraan kunnen bijdragen of daartoe bevorderlijk kunnen zijn met inbegrip van het deelnemen in of op een andere wijze een belang te nemen bij rechtspersonen, vennootschappen en organisaties.

3. Ieder die in Nederland deelneemt aan enige door of vanwege de Raad van Beheer gereglementeerde tak van hondensport, aanvaardt daardoor de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking te zijnen opzichte van alle voorschriften, reglementen en besluiten van de Raad van Beheer op het gebied van de Kynologie in het algemeen en de betrokken tak van hondensport in het bijzonder.  

4. De Raad van Beheer beoogt niet het maken van winst.

 

Bestuurssamenstelling (per 22 juni 2024 gewijzigd)

Hildeward Hoenderken, voorzitter

Jakko Broersma, secretaris

Ilona Lodders, penningmeester

Jack Alberts, vice-voorzitter

Luciënne Decker, bestuurslid

Els Siebel, bestuurslid

Jos van Dijk, bestuurslid 

 

Beloningsbeleid

Het bestuur kan een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten. Het bestuur ontvangt geen vacatievergoeding. 

 

Verslag activiteiten

Een verslag van dat wat wij doen, vind je in de nieuwsbrief Raadar. Klik hier voor een overzicht van Raadars die tot nu toe verschenen zijn. Wil je de Raadar maandelijks ontvangen, schrijf je dan onderaan de pagina in.

 

Financiële verantwoording

Hieronder vind je de recente financiële cijfers.

2023

Balans creditzijde 2023

Balans debetzijde 2023

winst- en verliesrekening - 2023

Toelichting 2023

2022

balans creditzijde 2022 

balans debetzijde 2022

W&V 2022

Toelichting 2022

 

2021

Balans creditzijde 2021

Balans debetzijde 2021 

V&W 2021

Toelichting 2021 

2020

Balans creditzijde 2020

Balans debetzijde 2020

V&W 2020

Toelichting 2020

2019

Balans creditzijde 2019

Balans debetzijde 2019

V&W 2019.pdf

Toelichting 2019