Geschillencommissie

Wie in Nederland deelneemt aan een door de Raad van Beheer gereglementeerde activiteit, accepteert daarbij de regels die binnen de kynologie gelden. “Aanvaardt de rechtsmacht van de Raad van Beheer”, heet dat in juridische terminologie. In de Statuten, het Kynologisch Reglement en het Huishoudelijk Reglement vind je deze regels. De Geschillencommissie en het Tuchtcollege zien er op toe dat de besluitvorming zorgvuldig verloopt en dat iedereen de regels volgt. Meer over de regelgeving binnen de kynologie en de handhaving daarvan lees je hier.


Geschillencommissie

De Geschillencommissie is in feite een beroepscommissie. Iedereen die door een besluit van ons (of één van de onderliggende commissies) rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, kan daartegen binnen zes weken na de verzending van het besluit van de Raad bezwaar indienen, tenzij één van de situaties aan de orde is die genoemd worden in art. VII.2 van het Kynologisch Reglement. In Hoofdstuk VII "Bezwaar en beroep" van het Kynologisch Reglement is de regelgeving van de geschillen vastgelegd. De artikelen VII 11 t/m 19 van dit reglement beschrijven de procedure bij de Geschillencommissie.

De Raad van Beheer (dan wel  één van de onderliggende commissies) moet binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift de schriftelijke beslissing op het bezwaarschrift aan de indiener toezenden. We kunnen die termijn één maal met maximaal twee weken verlengen. Als de indiener aangeeft dit te willen, kunnen wij hem horen.

Als de betrokkene het met de beslissing op het bezwaarschrift niet eens is of als we niet tijdig een beslissing nemen, kan de betrokkene zich tot de Geschillencommissie wenden. Het beroepschrift moet je binnen zes weken na de verzending van het bestreden besluit of binnen zes weken na het verstrijken van de termijn waarbinnen de Raad een besluit had moeten nemen bij de Geschillencommissie indienen.

Voor het indienen van het beroepschrift moet je gebruikmaken van onderstaande formulier voor beroep:

 

Beroep-formulier-standaard

 

Correspondentieadres Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft een eigen correspondentieadres:

Geschillencommissie voor de Kynologie

Postbus 75743

1070 AS  AMSTERDAM

geschillencommissie@raadvanbeheer.nl 

Uitspraken van de geschillencommissie

Een overzicht van uitspraken van de geschillencommissie vind je hier.